Journal archive for Google Scholar Robot!

research on addiction

فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهیVolume 14, Number 55 (2020-5)


Relationship between Depression and Cognitive Flexibility with Addictive Behaviors with the Mediating Role of Shame and Guilt
رابطه افسردگی و انعطاف پذیری شناختی با رفتارهای اعتیادی با واسطه گری شرم و گناه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Moderating Role of Locus of Control in the Relationship between Attachment to Parent and Tendency to Drug Abuse
نقش تعدیل‌کننده منبع کنترل در رابطه بین دلبستگی به والدین وگرایش به مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Support and Cognitive Emotion Regulation in Relapse Prevention of Individuals with Drugs Abuse Disorders
بررسی نقش حمایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در پیشگیری از عود اعتیاد افراد مبتلا به اختلالات مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Increased Attention and Memory Functions in Heroin Addicts
اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر افزایش عملکردهای توجه و حافظه در معتادان وابسته به هروئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Logo Therapy on Depression and Quality of Life of Women with Addicted Spouses
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Self-Healing Training on Psychological Capital, Distress Tolerance, and Headache of Addicts’ Spouses
اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر سرمایه‌های روان‌شناختی، تحمل پریشانی و سردرد همسران معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Diagnostic Role of Object Relations and Defensive Mechanisms in Patients with Opioid abuse, Stimulant Users and Normal Individuals
نقش تشخیصی روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی در افراد مبتلا به مصرف مواد افیون، مواد محرک و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Addiction Memory Intensity and Self-Control in Successful and Unsuccessful Addiction Withdrawal
مقایسه شدت حافظه اعتیاد و خودکنترلی در ترک موفق و ناموفق اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Qualitative Study of Protective and Risk Factors in Addiction among Men and Women in Isfahan City
مطالعه کیفی عوامل محافظت‌کننده و مخاطره‌آمیز در اعتیاد در زنان و مردان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causal Relationship between Parent-Child Conflict, Anxiety, Loneliness and Personal Control as Predictors of Tendency to Drug Use in Adolescents
رابطه علی تعارض والد-فرزند، اضطراب، احساس تنهایی و کنترل شخصی به عنوان پیشایندهای گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Training on Complications of drug abuse on Behavioral Activation and Inhibition of Systems and Substance Abuse Attitude in Adolescents at Risk.
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی عوارض سوءمصرف مواد مخدر بر میزان سیستم های بازداری-فعال سازی رفتاری و نگرش به مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Regulation Training on Resilience and Emotional, Subjective and Social Well-being among Individuals Quitting Traditional Drugs
کارآمدی آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری و بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی افراد در حال ترک مواد مخدر سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Individual precipitating factors of Drug Temptation in Addict Women in Tehran: A Grounded Theory Study
عوامل فردی آشکارساز وسوسه در زنان معتاد در شهر تهران: یک مطالعه‌ی گراندد تئوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing and Testing of the Causal Model of Students' Addiction Potential based on Distress Tolerance and Differentiation with the Mediating Role of Alexithymia
تدوین و آزمون مدل علی گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس متغیرهای تحمل پریشانی و تمایز یافتگی با میانجی گری ناگویی هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Marital Conflicts in the Relationship between Communication Beliefs, Emotional Disorders, Marital Relationships, and Marital Satisfaction of Women with Addicted Spouses
نقش میانجی تعارضات زناشویی در رابطه ی بین باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی با رضایت زناشویی زنان دارای همسر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 54 (2020-1)


Examining the Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Attachment Styles and Stress Coping Styles among Addicts
بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و سبک‌های مقابله‌ای معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Stress Management Training in Meichenbaum on Psychological Empowerment, Social Skills, and Craving in Addicts in Addiction Treatment Vaccine Clinics
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه مایکن بام بر توانمندسازی روان شناختی، مهارت های اجتماعی و کاهش ولع مصرف در معتادان کلینیک های ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling structural relations of craving based on sensitivity to reinforcement, distress tolerance and self-Compassion with the mediating role of self-efficacy for quitting
الگوی روابط ساختاری ولع مصرف بر اساس حساسیت به تقویت، تحمل آشفتگی و دلسوزی به خود با نقش میانجی خودکارآمدی ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Positive Skills Training on psychological Hardiness Male Substance Dependent during treatment With Methadone
اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سرسختی روان شناختی مردان وابسته به مواد تحت درمان متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-Based Training on Self-Harmful Behaviors and Protective Factors of Substance Abuse in adolescent at juvenile correction and rehabilitation center
اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای خود آسیب رسان و عوامل محافظت‌کننده سوءمصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

. The Effectiveness of Metacognitive Training on Sense of Coherence and Quality of Life in Spouses of Addicted Men
اثربخشی آموزش و درمان فراشناختی براحساس انسجام وکیفیت زندگی همسران مردان مبتلا به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the survival and dropout of addiction treatment interventions based on sensation seeking and impulsivity
پیش بینی ماندگاری و خروج از مداخلات درمانی اعتیاد بر اساس تکانشگری و هیجان‬خواهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of tranquility and mindfulness on emotional cognitive regulation and family function in consuming slow-moving substances after poisoning
مقایسه اثربخشی تن آرامی و ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و عملکرد خانواده در سوءمصرف کنند گان مواد کندکننده پس از سم زادیی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Parenting Styles, Addiction Proneness of Parents and Child's Temperament in Predicting the Addiction Proneness of Adolescent Students
نقش شیوه‌های تربیتی، استعداد اعتیاد والدین و مزاج فرزند در پیش‌بینی استعداد اعتیاد دانش‌آموزان نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

prediction of addiction potential based on intentional self regulation and positive youth development in high school students in Kermanshah city
پیش‌بینی استعداد اعتیاد بر اساس خودتنظیمی ارادی و تحول مثبت نوجوانی در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطۀ شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Positive Psychotherapy on decrease Craving and Relapse Prevention in Opiate addicts
اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر بر کاهش ولع مصرف و پیشگیری از عود معتادان به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

investigate the fitness of Iranian adolescents' risk-taking model in addiction with emphasis on family functioning and maladaptive schemas, distress tolerance and emotion regulation .
بررسی برازش مدل خطرپذیری نوجوانان ایرانی در زمینه اعتیاد با تأکید بر کارکرد خانواده و طرح‌واره‌های ناسازگار، تحمل پریشانی و تنظیم هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of matrix therapy and modern group reality therapy based on choice theory on resilience and social adjustment in methamphetamine-dependent men who are treated with buprenorphine
مقایسه اثربخشی درمان ماتریکس و واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی در مردان وابسته به مت آمفتامین تحت درمان با داروی بوپرنورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structural Relationship Between The Dark Triad Traits and Addiction Potentiality
رابطه ساختاری صفات سه گانه تاریک شخصیت با آسیب پذیری به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction Dynamics: Functions Based on The Systemic Dynamism of addiction
پویایی شناسی اعتیاد: کارکردهای مبتنی بر پویایی سیستمی اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 53 (2019-12)


Comparison of emotional failure and Dark Triad (DT) in women with and without addiction potentiality
مقایسه شکست عاطفی و صفات سه گانه تاریک شخصیت در زنان با و بدون آمادگی به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Mandala art therapy on reducing anxiety in women with substance abuse
تاثیر هنردرمانی ماندالا بر کاهش اضطراب، در زنان مبتلا به سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness of Addicts
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق‌پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting high-risk behaviors based on associating with delinquent peers, depression, and problem solving
پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هم‌نشینی با همسالان بزهکار، افسردگی و حل‌ مسئله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Religious Belief-Based Prevention Skills Training on Flexibility of Action, Emotional, Social, and Educational Adjustment in High-Risk Drug Abuse Students of Second of High School
اثر بخشی آموزش مهارت‌ های پیشگیری مبتنی بر باورهای دینی بر انعطاف ‌پذیری کنشی، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش ‌آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد مخدر دوره دوم متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Study of the Causes of Drugs Relapse in Addicts
بررسی کیفی علل عود مواد در معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Relationship between Life Stressful Events and Addiction Potential: With the Moderating Role of Type D Personality
بررسی رابطه وقایع استرس‌ زای زندگی با آمادگی به اعتیاد: ارائه مدل با آزمون نقش تعدیل‌ کنندگی تیپ شخصیتی D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Distress Tolerance with Life Satisfaction in Addicted Students: The Mediating Role of Resilience
ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی دانشجویان مستعد اعتیاد: نقش میانجی تاب‌ آوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Life Skills Training on Quality of Life among Drug Quitting Women
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی زنان معتاد ترک کرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction Potential Pattern Based on Dark Triad Traits of Personality and Schema Modes
الگوی آمادگی به اعتیاد براساس صفات سه‌ گانه تاریک شخصیت و ذهنیت ‌های طرحواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of attachment style in substance use tendency: Investigating the mediating role of sense of coherence
نقش سبک دلبستگی در گرایش به مصرف مواد: بررسی نقش میانجی حس انسجام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Structure of Addiction Treatment Centers in Iran
تحلیل محتوای ساختار مراکز درمان اعتیاد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Interaction between Supply and Treatment (and harm reduction) of Addiction Actions
بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان (وکاهش آسیب) اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design a Strategic Management Model for Early Addiction Prevention with a Cultural Approach
طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Impact of Addiction on Social Welfare of the Community with Emphasis on Health: A Case Study of Iran
مدل‌سازی نحوه تأثیر اعتیاد بر رفاه اجتماعی جامعه با تأکید بر سلامت: مطالعه موردی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 52 (2019-9)


Effectiveness of Motivational Enhancement Therapy on Addiction Potential and Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness
تاثیر درمان تسهیل انگیزشی بر استعداد اعتیاد و مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentations Model of attitude to drug use based on the perception of an inter-parental conflict and the mediating role of emotional-behavioral problems
ارائه مدل گرایش به مصرف مواد بر اساس ادراک تعارض بین والدین و نقش میانجی مشکلات هیجانی-رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transdiagnosistic processes or Diagnostic Based of reinforcement sensitivity and attachment styles in patients with addiction and binge eating disorder
فرایندهای فراتشخیص یا وابسته به تشخیص حساسیت به تقویت و سبک‌های دلبستگی در اختلال اعتیاد و اختلال پرخوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of self-abusive behaviors, emotional distress tolerance and irrational beliefs in among opiate and provocative drugs addicts
مقایسه ی میزان رفتارهای خود تخریب، باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی هیجانی در مردان در حال بهبودی مواد افیونی و مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural analysis the effect of decision making styles on students' addiction preparedness by mediating cognitive emotion regulation
تحلیل ساختاری تأثیر سبک‌های تصمیم‌گیری بر آمادگی اعتیاد دانشجویان با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of interpersonal problems, Somatization and social acceptance in high and low Dependence on substance of students
مقایسه مشکلات بین فردی، جسمانی سازی و پذیرش اجتماعی در دانشجویان با گرایش بالا و پایین به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Training on Theory of Mind in the Male Outpatient Addicted People for Treatment
تأثیر آموزش گروهی ذهن خوانی بر توانایی ذهن خوانی بیماران سرپایی مرد مبتلا به وابستگی مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological correlates of tendency to Substance use in students: Cognitive and executive functions of the brain, Positive and negative affection, Cognitive emotion regulation
پیش بینی تمایل به اعتیاد بر اساس عاطفه مثبت و منفی و نظم جویی شناختی هیجانی و کارکردهای شناختی اجرایی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders
مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Group Psychotherapy by Schema Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Symptoms of Antisocial Personality Disorder among Addicts Residing in Treatment Camp
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی در معتادان ساکن در کمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementation of an Automated Dispensing Device for Reducing Methadone Therapy Misuse
ساخت و هنجاریابی دستگاه اتوماتیک توزیع شربت متادون برای کاهش خطاهای متادون درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

studying the social dimension of subjective well-being in substance abuse prevention approaches and programs
بررسی ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی در رویکردها و برنامه‌های پیشگیری از سوء مصرف‌کننده مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Study of Addiction in Beauty Salons and Sports Gyms
مطالعه کیفی اعتیاد در سالن‌های زیبایی و باشگاه‌های ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the social harm of addiction from the viewpoint of its victims in Tehran
تبیین آسیب اجتماعی اعتیاد از نگاه قربانیان آن در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The doctors' foot in the shoes of sociologists; A critique of Medicalization of Addiction in Iran
پای پزشکان در کفش جامعه شناسان؛ نقدی بر پزشکی شدن اعتیاد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2019-5)


Investigating the role of Myers-Briggs personality dimensions in predicting the rate of drug use by mediatin capital psychological and self control in drug addicts
نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیش بینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و خودکنترلی در معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of behavioral activiation group therapy on reducing suicidal tendency and increase self-acceptance of opiate dependent people
اثر بخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش به خودکشی و افزایش خویشتن پذیری افراد وابسته به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of Pilates exercises and electrical stimulation on respiratory capacity and cardiovascular fitness of addicted men to meth-amphetamine leaving
تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر شاخص های عملکرد ریوی وظرفیت هوازی مردان معتاد به مت آمفتامین در حال ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The causal relationship between anxiety, rumination, neglect, peer relationship and bullying with the readiness of addiction
رابطه علّی اضطراب، نشخوار فکری، غفلت، روابط با همسالان و قلدری با آمادگی به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural modeling of drug abuse tendency based on personality traits through the Mediating Role of self-esteem (اصلاح شده)
مدل یابی ساختاری گرایش به سوءمصرف مواد بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری عزت نفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Quality of Life Therapeutic Group on Changing the Level of Negative and Positive Meta-cognitive Beliefs in Khorram Abad's Addicted glass Men
اثربخشی گروه درمانی کیفیت زندگی بر تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت مردان معتاد به شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moderator role of impulsivity personality trait and age in relationship between emotion dysregulation and risky sexual behavior among men with methamphetamine abuse
نقش تعدیل کننده ویژگی شخصیتی تکانشگری و سن در رابطه میان اختلال در تنظیم هیجانی و رفتار جنسی پرخطر در مردانی با سوء مصرف مت آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mediating role of self efficacy in the relationship between impulsivity and evoidant coping with relapse in opioid dependence
نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطۀ بین تکانشگری و مقابلۀ اجتنابی با عود مصرف مواد مخدّر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of interpersonal conflict on addiction; the mediating role of job stress
اثر تعارض بین فردی بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه ای استرس شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing cognitive functions in course of addiction: from tendency to ‎withdrawal
مقایسه عملکردهای شناختی در سیر اعتیاد: از تمایل تا ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of assessing self-restraint and belief systems in Methamphetamine consumers at the beginning and the end of the Therapy Matrix sessions
بررسی خودبازداری و نظام باورها در افرادمصرف کننده مت آمفتامین در شروع و پایان جلسات درمانی ماتریکس در مراکز درمانی ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of resilient education on reducing of perceived stress and communicative problems of women with abandoned addicted spouse
بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کاهش استرس ادراک شده و مشکلات ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Barriers to Implementation of Islamic Republic of Iran Policy in the Prevention of Addiction (1996-2016)
موانع اجرایی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد (1375-1395)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenological Study of Women's Substance Abuse
مطالعه پدیدارشناسانه بسترهای اعتیاد به مواد مخدر در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of crime prevention management on drug and psychedelic consumption
تاثیر مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 50 (2019-3)


Validation of the Persian Version of Addiction-prone Personality Questionnaire
روایی ‌یابی نسخه فارسی پرسش‌ نامه شخصیت آسیب ‌پذیر نسبت به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Empowerment of Mental Conditions in the Recognition of Facial Expression of Emotions in Addicts
اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Emotion Regulation in relation to Spirituality and High-risk Behavior in Adolescents with Addicted Parent(s)
نقش میانجی‌ تنظیم هیجان در ارتباط با گرایش معنوی و رفتارپرخطردر نوجوانان دارای سرپرست معتاد به مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Participation in Improving Addicts' Psychological Well-being and Rehabilitation in Yazd City
نقش مشارکت اجتماعی در بهبود بهزیستی روانی و بازتوانی معتادان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Temperament-Character, Abnormal Dimensions of Personality, and Self-control with Addiction Tendency in University Students
رابطه سرشت - منش، ابعاد نابهنجار شخصیت و خودکنترلی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Drug and Alcohol Use among Students of Urmia Universities
شیوع‌شناسی مصرف مواد و الکل در دانشجویان دانشگاه‌های ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Celebrities’ Attractiveness on the Effectiveness of Addiction Prevention Advertisements
بررسی تأثیر جذابیت فرد مشهور بر اثربخشی تبلیغات پیشگیری از اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the mediation of self-assertion in the relationship between family function and addiction tendency an example of high school students
نقش میانجی ‌گرایانه ابراز وجود در ارتباط میان کارکرد خانواده و گرایش به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Personality Styles and Cognitive Emotion Regulation between In Women with Addiction to Stimulants
مقایسه ویژگی ‌های شخصیتی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دارای اعتیاد به مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing The Relationship Between Knowledge Of Legislation And The Effects Of Drug Addicts And Psycho-Drivers And The Relation To Use These Materials Between Students Of 5th And 13th Stage Of Tehran
سنجش رابطه آگاهی از قوانین و اثرات سوءمصرف مواد مخدر و روان‌ گردان‌ها و گرایش به استفاده از مواد مذکور میان دانش‌آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of meaning in life and cognitive distortions in students with high and low readiness of addiction
ارزیابی معنا در زندگی و تحریف‌ های شناختی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptive- Combined study of the role of religious and spiritual orientations in the Sustained Abandonment in Kashan region
بررسی تطبیقی- تلفیقی نقش جهت‌گیری‌های دینی و معنوی در ترک پایدار مواد مخدر در منطقه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

developing a Health-centered sustainable development model with emphasis on addiction
مدل توسعه پایدار سلامت محور با تأکید بر معضل اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of the books thought and life style of the first grade of high school based on the attention to the components of addiction prevention
تحلیل محتوای کتاب‌های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه برحسب میزان توجه به مؤلفه‌ های پیشگیری از اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of the textbooks based on addiction prevention approach
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه اول از نظر توجه به مؤلفه های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 49 (2019-3)


Development and Validation of the Coping Model based on the Semantic-value Components of Language in Relapse Prevention among Substance Abusers
تدوین و اعتبار یابی الگوی مقابله ای مبتنی بر مؤلفه‌های معنایی-ارزشی زبان در پیشگیری از عود سوءمصرف کنندگان مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Group Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness-based Cognitive Therapy in the Reduction Craving in Opiate Addicts
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی– رفتاری و ذهن‌ آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش ولع مصرف در معتادان افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotion Regulation Training based on Grass Model in the Reduction of Craving and Depression after Withdrawal among Methamphetamine-dependent Individuals
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش ولع و افسردگی پس از ترک در افراد وابسته به متامفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Lifestyle Classroom in Reduction of Psychological Difficulties and Increase of Hope in Methadone Maintenance Patients in Kamyaran City
اثربخشی آموزش سبک زندگی به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات روان‌ شناختی و افزایش امیدواری بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون شهرکامیاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Process Emotion Regulation Strategies in Cognitive Emotion Regulation Strategies and General Health Problems among Adolescent Girls with Addicted Parents
اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مشکلات سلامت عمومی دختران نوجوان با والدین معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Structural Family Therapy on Therapy Motivation and Family Functioning in Families with Substance Abusers
‌اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر انگیزش درمان و عملکرد خانواده در خانواده‌ های افراد مبتلا به سوء‌ مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Emotion Regulation Skills Training Based on Dialectical Behavioral Therapy on Impulsiveness among Substance Abusers: Single-Subject Study
تأثیر آموزش مهارت نظم‌ جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک در تکانشگری افراد مبتلا به سوءمصرف مواد: مطالعه‌ تک‌ آزمودنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Optimism Training on the Psychological Security of Addicted Parents' Primary School Children
بررسی تاثیر آموزش خوش‌بینی بر امنیت روانی فرزندان مقطع ابتدایی والدین معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Training of Effective Strategies in Abuse Prevention of Narcotics and Stimulants among Patients of Correctional Educational Centers
آموزش مهارت‌ های اثربخش در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و محرک در میان مددجویان کانون‌ های اصلاح تربیت کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Reducing Total, Cognitive, Motor, and Nonplanning Impulsiveness among Methamphetamine-dependent Patients
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش تکانشگری کلی، شناختی، حرکتی و بی‌برنامگی بیماران وابسته به مت‌آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotion Regulation Training and Coping Therapy in Mode and Attitudes to Narcotics among the Adolescents at Risk of Substance Abuse
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و مقابله درمانگری بر خلق و نگرش به مواد مخدر نوجوانان در معرض خطر سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Psychodrama Therapy in Relapse Prevention and Rumination
اثربخشی درمان گروهی سایکودرام بر پیشگیری از عود در وابستگی به مواد و نشخوار ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-behavioral Therapy in Self-efficacy and Resilience among Addicts Referring to Behshahr Addiction Treatment Camps
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و تاب آوری معتادان مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد بهشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness-based Relapse Prevention Interventions in Craving, Emotion Regulation, and Aggression among Methamphetamine Patients
اثر بخشی مداخلات آموزشی پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی بر وسوسه، تنظیم هیجان و پرخاشگری افراد وابسته به مت آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modern Prevention: The Role of Virtual Media in Addiction Prevention in Cyber Space
پیشگیری نوین: نقش رسانه مجازی در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر در فضای سایبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 48 (2019-2)


The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Psychosocial Flexibility and Psychological Capital among Methadone-treated Individuals' Spouses
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در انعطاف‌پذیری روانی و سرمایه‌های روان‌شناختی همسران افراد تحت درمان متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Processing Therapy in Negative Emotional Representations and Reduction of Self-destructive Behaviors among Addicts with Post-traumatic Stress
اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بازنمایی‌ های عاطفی منفی و کاهش رفتارهای خودتخریبی معتادان مبتلا به استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Interventions in Addiction: A Preliminary Study with a Review on the Effectiveness of Well-Being Therapy in the Dimensions of Addiction Severity in Stimulant Users
مداخلات روان‌ شناختی در اعتیاد، یک مطالعه مقدماتی با مرور پیشینه در اثربخشی بهزیستی درمانی بر ابعاد شدت اعتیاد در مصرف ‌کنندگان محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Procedural Emotion Regulation Training in Self-compassion and Difficulties in Emotion Regulation among Addicts
اثربخشی آموزش نظم ‌جویی فرایندی هیجانی بر خودشفقتی و دشواری تنظیم هیجان معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Schema Therapy in Emotion Regulation, Self-efficacy, and Temptation in Male Members of Narcotics Anonymous (NA) Association
اثربخشی طرح‌ واره درمانی بر تنظیم هیجانی، خودکارآمدی و وسوسه در مردان عضو انجمن معتادان گمنام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy in Rumination and Psychosocial Flexibility in Methadone-treated Addicts
اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد برنشخوار فکری و انعطاف ‌پذیری روان شناختی در معتادان تحت درمان متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive Therapy Training in Craving Beliefs and Drug-Related Beliefs in Methadone-Dependent Patients
اثربخشی آموزش ذهن ‌آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر عقاید وسوسه‌ انگیز و باورهای مرتبط با مواد در افراد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Study of the Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) in Drug Use Disorders
مروری برمطالعه اثربخشی تحریک فراجمجه ای مغز با جریان مستقیم (tDCS) در اختلالات مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Meta-analysis on the Effectiveness of Social-Emotional Skills Training in Reduction of Addiction Tendency
فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت ‌های اجتماعی - هیجانی بر کاهش استعداد اعتیاد فراگیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Narrative Therapy in Generalized Anxiety and Stress Coping Skills among Addicts' Wives under Treatment in Addiction Treatment Clinics
اثربخشی روایت ‌درمانی بر اضطراب فراگیر و مهارت مقابله با استرس همسران معتادان تحت درمان کلینیک‌های ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Psychological Capital Intervention on the Cognitive Flexibility and Resilience in Addicted People
اثر‌بخشی مداخله سرمایه روان‌ شناختی بر انعطاف ‌پذیری شناختی و تاب ‌آوری افراد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Neurofeedback in Drug Use Craving and Attentional Bias to Drug-related Stimulants in Substance Abusers
اثربخشی نوروفیدبک بر روی ولع مصرف و سوگیری توجه به محرک‌ های مرتبط با مواد در افراد سوءمصرف‌ کننده مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Matrix Therapy on Methamphetamine-Dependent Patients' Self-Control
اثربخشی درمان ماتریکس بر خودکنترلی بیماران وابسته به مت‌آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Regulation Training in Impulsivity and Decision-making Styles of Female Prisoners with Drug Abuse Experience
اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر تکانشگری و سبک ‌های تصمیم ‌گیری زندانیان زن دارای تجربه مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Problem-solving Training and Assertiveness in Attitude Change towards Substance Abuse among Adolescent Girls
اثر‌بخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله و جرأت‌ورزی بر تغییر نگرش نوجوانان دختر نسبت به سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2018-12)


Effectiveness of Behavioral Activation Therapy in Opiate-Dependent Patients' Action Resilience and Metacognitive Beliefs
اثربخشی گروه ‌درمانی فعال ‌ساز رفتاری بر انعطاف‌ پذیری کنشی و باورهای فراشناختی بیماران وابسته به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Combined Exercise With and Without Supplementation of Cinnamon on Hematological and Liver Enzymes AST, ALT, and ALP in Female Amphetamine Addicts
تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف مکمل دارچین بر روی عوامل هماتولوژیک و آنزیم‌ های کبدی AST، ALT و ALP در زنان معتاد به آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equations of Emotional Self-Regulation, Behavioral Activation/Inhibition Systems by Mediating Thinking Styles in Addicted Patients' Psychological Well-being
معادلات ساختاری خودتنظیمی هیجانی، سیستم های فعال سازی-بازداری رفتاری با میانجی گری سبک های تفکر در بهزیستی روان شناختی بیماران معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Learning Ability and Memory between Opiate- and Methamphetamine-Dependent Patients and Healthy People
مقایسه توانایی یادگیری و حافظه در افراد وابسته به مت ‌آمفتامین با افراد وابسته به اوپیوئید و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equation Modeling of Emotion Seeking with Addiction Potential with the Mediation of Self-Differentiation and Cognitive Emotion Regulation among Male Addicts under Treatment in Sari
مدل یابی روابط ساختاری هیجان طلبی با آمادگی به اعتیاد با میانجی ‌گری تمایز یافتگی خود و تنظیم شناختی هیجان در بین معتادان مرد درحال بهبودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Addiction Potential based on Quality of Working Life and Academic Burn-out among University Students
پیش ‌بینی آمادگی برای اعتیاد بر اساس ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Retaining and Resigning Addiction Treatment Interventions based on Personality Disorders
پیش‬بینی ماندگاری و خروج از مداخلات درمانی اعتیاد بر اساس اختلال‬های شخصیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Subliminal Presentation of Smoking Pictures on Addiction Potential, Addiction Acknowledgement, and Addiction Craving
بررسی اثر ارائه زیرآستانه تصاویر مرتبط با دخانیات در آمادگی به اعتیاد، پذیرش اعتیاد و ولع مصرف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal Relationship between Spiritual Intelligence and Addiction Potential with the Mediating Role of Meta-Cognitive Beliefs and Academic Hardiness
رابطه علّی بین هوش معنوی و آمادگی اعتیاد با میانجی گری باورهای فراشناختی و سخت رویی تحصیلی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addict Women’s Lived Experience in Tehran: Development of an Explanatory Model
تجربه‌زیسته زنان معتاد در شهر تهران: دستیابی به یک الگوی تبیینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Drug Use Craving and Cognitive Self-Control of Substance Abusers
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری مغز بر روی ولع مصرف مواد و خودکنترلی شناختی افراد سوءمصرف کننده مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inefficiency Analysis of Prevention Programs: Qualitative Research
تحلیل ناکارآمدی برنامه‌های پیشگیری: پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jurisprudence Fundamentals of the Prohibition of Drug Use
مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sociological Functions of the NGOs Active in the Field of Addiction Treatment
مطالعه کارکردهای جامعه شناختی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه درمان اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Family-Based Training on Attitude to Drugs and Irrational Beliefs among Female High School Students of Sabzevar with Addicted Parents
تأثیر آموزش خانواده محور بر نگرش به مواد و باورهای غیر منطقی دانش آموزان دختر دارای والد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2018-9)


The Relationship between Family-Social Factors and Substance Use: the Mediating Role of Individuals' Temperament, Character, Psychological Capital, and Beliefs
رابطه عوامل خانوادگی–اجتماعی و مصرف مواد: نقش میانجی مؤلفه ‌های سرشت، منش، سرمایه روان ‌شناختی و باورهای فرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of Severity of Dependence Scale (SDS) in People with Drug and Alcohol Dependency
ویژگی‌ های روان ‌سنجی مقیاس شدت وابستگی در بین افراد وابسته به مصرف مواد و الکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Abnormal Personality Dimensions in Prediction of Tendency to Substance Use in Tehran University Students in 2016: the Mediating Role Of Impulsivity
نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان: نقش میانجی تکانشگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Behavioral Disorders between Children With and Without Addicted Parents
مقایسه اختلالات رفتاری / در کودکان دارای والدین معتاد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Service Quality in Addiction Treatment Centers through SERVQUAL Model in Bushehr Province
بررسی کیفیت خدمات در مراکز ترک اعتیاد با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه در استان بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Therapeutic Alliance and Attachment Styles in Treatment Drop-out among Substance Abusers
نقش اتحادِ درمانی و سبک های دلبستگی در ریزش از درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Perceived Support with Addiction Potential and Psychological Distress with the Mediating Role of Loneliness in School Students
رابطه حمایت ادراک شده با آمادگی به اعتیاد و پریشانی روان ‌شناختی با نقش میانجی‌گری احساس تنهایی در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Modeling of Addiction Severity based on the Health and Support of the Original Family through the Mediating Role of Differentiation of Self
مدل ‌یابی ساختاری شدت اعتیاد بر اساس سلامت و حمایت خانواده اصلی با میانجی‌ گری تمایزیافتگی خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Psychological Interventions in Addiction Relapse Prevention: A Meta-Analysis
اثربخشی مداخلات روان شناختی بر پیشگیری از عود اعتیاد: فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Differentiation of Self and Cognitive Self-Control between Addicts with a Successful Withdrawal Attempt and Drug Dependent Individuals
مقایسه تمایزیافتگی خود و خودکنترلی شناختی معتادان موفق به ترک و مبتلایان به وابستگی مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Likelihood of Returning to Drug Abuse Based on Resiliency and Communication Patterns in Addicts' Spouses
پیش ‌بینی احتمال روی ‌آوری مجدد به مصرف مواد مخدر براساس تاب ‌آوری و الگوهای ارتباطی همسران افراد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Neuropsychological Function between People with Substance Abuse and Normal Counterparts
مقایسه‌ ی عملکرد عصب‌ روان‌ شناختی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد و همتایان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the causes of relapse in substance abusers based on semantic-value components of the language (case of discourse analysis)
واکاوی علل عود در سوء‌مصرف‌کنندگان مواد بر اساس مؤلفه‌های معنایی – ارزشی زبان (تحلیل گفتمان موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of schema Therapy in Early Maladaptive Schemas and Insecure Attachment Styles in Heroin Dependent People
بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی ناایمن در افراد وابسته به هروئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citizens' Knowledge Behavior: Role of Learning Competencies of Citizen's Knowledge Behavior in the Socialization of fight against Narcotics
رفتار دانشی شهروندی: نقش یادگیری صلاحیت های رفتار دانشی شهروندان در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2018-6)


Identification of Organizational Factors Influencing Entrepreneurship Training for the NGOs Active in the Field of Addiction and the Environment
شناسایی عوامل سازمانی اثرگذار بر آموزش کارآفرینی برای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causal Relationship of Insecure Attachment and Moral Intelligence with Addiction Potential with the Mediating Role of Sensation Seeking in Male Students
رابطه علی دلبستگی ناایمن و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد با میانجی گری هیجان خواهی در دانش آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Psychodrama and Dialectical Behavioral Therapy in Emotion Regulation and Distress Tolerance among the Women under Abstinence
مقایسه اثربخشی روان نمایشگری و رفتار درمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی در زنان معتاد در حال ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Factors Affecting Drug Use Tendency in Women and Model Presentation through PLS Software
شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در زنان و ارائه مدل با نرم‌افزارPLS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Cognitive Emotion Regulation Strategies based on Metacognitive Beliefs and Attribution Styles among the Addicts under Abstinence Period
پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس باورهای فراشناخت و سبک های اسنادی در معتادان در حال ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cognitive impulsivity and planning ability between substance abusers and normal people
بررسی و مقایسه تکانشگری شناختی و توانایی برنامه ریزی در افراد مبتلا و غیرمبتلا به سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Matrix-Based Interventions in Changing Locus of Control, Reducing Craving, and Reducing Tendency to Crystal Use in Inpatient men
تاثیر مداخلات مبتنی بر الگوی ماتریکس در تغییر منبع کنترل و کاهش ولع و گرایش به مصرف شیشه در مردان تحت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness-Based Return Prevention Therapy in Social Well-Being and Relapse Prevention in Crystal Users
اثر بخشی درمان پیشگیری از بازگشت بر پایه ی ذهن آگاهی در افزایش بهزیستی اجتماعی و پیشگیری از عود در مصرف کنندگان شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Perceived Stress and Severity of Substance Dependency: the Mediating Role of Spirituality, Sense of Coherence, and Coping Strategies
رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Family Communication Patterns and Attachment Styles in Prediction of Drug Abuse among Youth
نقش الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های دلبستگی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Model of Causal Relationship between Parenting Styles, Attachment Styles, and Self-Regulation among Drug Dependent Individuals
مدل علی روابط بین شیوه های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خودتنظیمی در افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Diagnostic Role of Delayed Reward Discounting and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Individuals with Stimulant Abuse, Opiate Abuse, and Smoking Disorders
نقش تشخیصی انقطاع پاداش تاخیری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد محرک، افیون و سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Emotional Family Atmosphere in Drug Use Tendency: the Mediating Role of Negative Affect
نقش جو عاطفی خانواده در گرایش به مصرف مواد: بررسی نقش میانجی عاطفه منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Media Content in Control over and Counter against Narcotics in Iran (Ettela'at and Iran Newspapers)
تحلیل محتوای مطالب رسانه های چاپی در امر کنترل و مقابله با مواد مخدر در ایران (روزنامه های اطلاعات و ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Spatial Analysis of Drug-Related Crimes in Iran's Provinces
ارزیابی و تحلیل فضایی جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2018-3)


Causal Relationship of Diffused Identity and Self-Efficacy with Addiction Potential: the Mediating Role of Sense Seeking
رابطه علّی هویت سردرگم، و خودکارآمدی با آمادگی به اعتیاد: نقش میانجی هیجان‌خواهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Impulsivity in Substance Abusers before and after Methadone Maintenance Therapy
بررسی تکانشوری در سوء مصرف کنندگان مواد قبل و پس از درمان نگه دارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Temperament and Character of Patients Suffering from Major Depression with and without Substance Use Disorder (SUD) and Normal People
مقایسه‌ سرشت و منش بیماران مبتلا به افسردگی اساسی با و بدون اختلال مصرف مواد و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Modeling of Family Function and Drug Craving in Addicted People under Methadone Maintenance Treatment with an Emphasis on the Mediating Role of Self-Compassion
مدل یابی ساختاری کارکرد خانواده و ولع مصرف مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون با تأکید بر نقش واسطه ای خود شفقت ورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effectiveness of Compassionate Mind Training (CMT) in the Adjustment of Early Maladaptive Schemas in Opiate Addicts under Methadone Maintenance Treatment
بررسی اثربخشی آموزش ذهن شفقت ورز بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در معتادین مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Schema Therapy in Metacognitive Beliefs and Methadone Dose Reduction in Men under Methadone Treatment
اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر باورهای فراشناختی وکاهش دوز متادون در مردان تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Moral Disengagement and Social Intelligence in Predicting Drug Use Craving among Substance Users
نقش بی اشتیاقی اخلاقی و هوش اجتماعی در پیش بینی ولع مصرف افراد مصرف کننده مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Counselling based on Acceptance and Commitment Therapy in Distress Tolerance and Anxiety Sensitivity among Female Substance Abusers
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و حساسیت اضطرابی زنان وابسته به سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Model of Brain-Behavioral Systems, Feeling of Loneliness, Emotion Regulation Difficulty, and Craving for Substance Use among Female Substance Abusers
الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستم های مغزی رفتاری، احساس تنهایی، دشواری در تنظیم هیجان و وسوسه مصرف مواد در زنان سوءمصرف کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Perceived Social Support and Feelings of Social-Emotional Loneliness in Addiction Relapse (Case Study: Self-Referred Addicts to Drug Rehab Centers in Zahedan)
نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در عود اعتیاد (مطالعه موردی: معتادان خود‌معرف به مراکز ترک اعتیاد زاهدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Family Empowerment between Patients with Relapse and Patients with Sustained Maintenance Treatment
مقایسه توانمندی خانواده در افراد دارای عود مجدد و افراد تداوم دهنده درمان نگهدارنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Group Cognitive-Behavioral Therapy, Medicinal Therapy, and Placebo in Reduceing Anxiety in Substance Abuseers
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری، دارو درمانی و دارونما در کاهش اضطراب بیماران سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Substance Use Tendency on the basis of Wisdom and Self-Transcendence
تبیین گرایش به مصرف مواد مخدر براساس خردمندی و خودفراروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Period of Selective Aerobic Exercises on Self-Efficacy, Happiness and Mindfulness in Addicts
تأثیر یک دوره تمرین هوازی منتخب بر خودکارآمدی، شادکامی و ذهن آگاهی معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Methamphetamine, Cocaine, Morphine, and Codeine Rates in Urban Sewage through Gas Chromatography
تعیین مقدار متامفتامین، کوکائین، مرفین،کدئین در فاضلاب شهری با استفاده از کروماتوگرافی گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2017-12)


Effectiveness of Stress Coping Skills Training in Mental Health of Addicts in Addiction Treatment Centers
اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر سلامت روانی معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causal Relation of Self-Regulation and Moral Intelligence with Addiction Potential through the Mediating Role of Sensation-Seeking among Female Students
رابطه علی خودتنظیمی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causal Relationship between Family Communication Patterns and Addiction Potential through the Mediating Role of Neuroticism and Openness to Experience
رابطه علی الگوهای ارتباطی خانواده با آمادگی برای اعتیاد با میانجی گری ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی و باز بودن نسبت به تجربه در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Mindfulness, Distress Tolerance and Emotional Memory in Predicting Addiction Relapse and Adherence to Treatment in Substance Abusers
نقش ذهن آگاهی، تحمل آشفتگی و حافظه هیجانی در پیش بینی بازگشت و پیروی از درمان در سوء مصرف‌کنندگان مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy in Reducing Depression, Stress, and Anxiety among Ex-Addicts in Tabriz Central Prison
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، استرس و اضطراب معتادانِ ترک کرده زندانِ مرکزی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equation Modeling of Schemas and Attachment Styles with Addiction Potential through the Mediation of Stress Coping Strategies, Cognitive Emotion Regulation, and Loneliness among the Addicts under Treatment
مدل یابی روابط ساختاری طرحواره، سبک های دلبستگی با آمادگی به اعتیاد با واسطه گری راهبردهای مقابله ای استرس، تنظیم شناختی هیجان واحساس تنهایی در معتادان در حال ترک اعتیاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Simple and Multiple Relationship of Pathological Narcissism and Self-Control in Prediction of Drug Abstinence Self-Efficacy
رابطه ساده و چندگانه خودشیفتگی پاتولوژیک و خودکنترلی در پیش‌بینی خودکارآمدی ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Drug Use Tendency Based on Psychological Loneliness and Cognitive Emotion Regulation among Addicts under Abstinence
پیش بینی گرایش به مواد مخدر بر اساس تنهایی روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Attitude toward Substance Use on the Basis of Positive Youth Development and Life Satisfaction among Adolescents
پیش بینی نگرش به مواد مخدر بر اساس مؤلفه های تحول مثبت نوجوانی و رضایت از زندگی درنوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnographic Study of Folk Norms and Recommendations Encouraging Drug Use (Case of Arab People of Ahvaz City)
مطالعه قوم نگارانه ی هنجارها و توصیه های عامیانه تشویق کننده مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: قوم عرب شهرستان اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Motivational Interviewing on Reducing Craving and Relapse in Substance Abusers under Methadone Treatment
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر کاهش ولع و عود مصرف در بیماران سوءمصرف مواد تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Risky Behavior, Process Emotion Regulation Strategies, and Prospective & Retrospective Memory in School Students with and without Drug Use Tendency
مقایسه رفتارهای پرخطر، راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان و حافظه فردمحور و پیرامون محور در دانش آموزان دبیرستانی با و بدون گرایش به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Craving, Dependency, and Cognitive Emotion Regulation in Drug-Dependent Women
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ولع مصرف، شدت وابستگی و تنظیم شناختی هیجان زنان وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Validation of High-Risk Behavior Scale Application with Smart-PLS Software (Case of 15-34-year-old youths of Tabriz)
ساخت و روایی یابی مقیاس رفتارهای پر خطر با کاربرد نرم افزار Smart-PLS (مورد مطالعه جوانان 34-15 سال شهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Marital Conflict and Marital Adjustment in Addicts
تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و سازگاری زناشویی افراد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2017-9)


The Effectiveness of Self-Awareness Skills Training in Increased Impulse Control and Reduced Tendency to Drug Use
اثربخشی آموزش مهارت های خودآگاهی هیجانی بر افزایش کنترل تکانه و کاهش استعداد گرایش به مصرف موادمخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of Codependency Inventory
خصوصیات روان سنجی فرم فارسی ابزار سنجش هم وابستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Role of Emotion Regulation Difficulties as a Mediator in the Relationship of Family Function and Satisfaction of Basic Psychological Needs with Addictibility
نقش دشواری در تنظیم هیجان به‌عنوان متغیر میانجی در تبیین رابطه کارکرد خانواده و ارضای نیازهای بنیادین روا‌ن شناختی با اعتیادپذیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Suicidal Thoughts and Impulsivity among Adolescents with Addiction
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افکار خودکشی و تکانشگری نوجوانان دارای اعتیاد به موادمخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship of Emotional Regulation and Negative Affect with Craving for Drug Use with the Mediating Role of Depression
رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و عاطفه منفی با ولع مصرف با توجه به میانجی گری افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Cognitive Flexibility in Methadone-Treated Patients based on Meta-Worry, Anxiety, and Duration and Amount of Methadone Use
پیش بینی انعطاف پذیری شناختی افراد تحت درمان با متادون بر اساس فرانگرانی، اضطراب، مدت و میزان مصرف متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Causal Relationships of Attachment Styles, Loneliness, and Self-Esteem with Addiction Potential
روابط علّی سبک‌های دلبستگی، احساس تنهایی و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review on the Effectiveness of Compulsory Treatment Interventions in Addicts
مرور سیستماتیک اثربخشی مداخلات درمان اجباری معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causal Relationship of Parenting Styles and Insecure Attachment Style with Addiction Potential under the Mediating Role of Personality Traits and Identity Styles in University Students
رابطه عِلّی سبک های والدگری و سبک دلبستگی ناایمن با آمادگی به اعتیاد، از طریق میانجی گری ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal Model of the Impact of Anxious-Avoidant Attachment on Addiction Potential with Mediating Role of Attitude to Drugs
مدل علّی تاثیر دلبستگی اضطرابی و اجتنابی بر آمادگی به اعتیاد به موادمخدر با نقش میانجی نگرش مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Hypnotherapy in Relapse Prevention, Reduction of Impulsiveness, and Decrease of Craving in Treated Stimulant Users
اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر پیشگیری از عود، کاهش تکانشگری و ولع در افراد ترک کننده مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Emotional Intelligence and Socioeconomic Status with Vulnerability to Addiction in University Students: The Mediating Role of Basic Psychological Needs
رابطه ی هوش هیجانی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و آسیب پذیری نسبت به اعتیاد با نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روان شناختی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Evaluation of the Effectiveness of the Actions Taken by Clinics, Camps, and NA Groups and Development of an Effective Model for Addiction Prevention and Reduction
ارزیابی تطبیقی میزان اثربخشی اقدامات کلینیک ها، کمپ ها و گروه های معتادین بی نام و ارائه مدلی کارآمد در کنترل و کاهش اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of the Causes of Students' Tendency to Drug Use via LISREL Software
مدل‌سازی علل تمایل دانشجویان به مصرف مواد مخدر با کاربرد نرم افزار لیزرل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Media Actions in Fight against Narcotics in Iran
ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات رسانه‌ای در مبارزه با مواد مخدر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2017-6)


On the Effectiveness of Group Therapy with Transactional Analysis (TA) Approach in the Reduction of Addiction Severity among Female Patients under Methadone Treatment
اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش شدت اعتیاد بیماران زن تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of the Effectiveness of Medicinal and Cognitive-Behavioral Rehabilitation Approaches in Spouses' Adjustment in Families Volunteer for Abstinence
مقایسه اثربخشی روش های ترک اعتیاد، «دارو درمانی» و «درمان شناختی-رفتاری» بر میزان سازگاری با همسر خانواده های داوطلبان ترک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Behavioral Counselling in the Reduction of High-Risk Behaviors and the Improvement of Quality of Life and Control of Craving Beliefs among Individuals with Substance Abuse Disorders
اثربخشی مشاوره رفتاری کاهش رفتارهای پرخطر بر بهبود کیفیت زندگی و مهار عقاید وسوسه انگیز درافراد با اختلال سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Effective in Drug Abuse from the Perspective of University Students: Application of Fuzzy Cognitive Maps
بررسی عوامل مؤثر بر سوءمصرف موادمخدر از دیدگاه دانشجویان: کاربست نقشه های شناختی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Goal Management Training on Sustained Attention Prospective Memory, and Response Inhibition in Chronic Methamphetamine Users in the Early Abstinence Period
اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of cognitive emotion-regulation Strategies in the Improvement of Executive Functions in Addicts Recovered in Drug Information Centers (DICs)
اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در بهبود کارکردهای اجرایی معتادان بهبود یافته مراکز کاهش آسیب (DIC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Mediating Role of Emotional Dysregulation in the Relationship between Impulsivity Personality Trait and Consumption & Multiple Consumption of Drugs, Alcohol, and Tobacco
بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Behavioral Activation/Inhibitory System and Temperament and Character between Addicted and Non-addicted Persons
مقایسه سیستم فعال سازی/ بازداری رفتاری و ویژگی های سرشت و منش در افراد وابسته به مواد و غیر وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Conceptual Model of Important Antecedents and Aftermaths of Addiction Treatment Centers in Zanjan
ارزیابی مدل مفهومی پیشایندها و پسایندهای مهم اعتیاد در مراجعین به مراکز درمانی زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Role of Family Emotional Atmosphere, Perception of parenting Styles, Family Communication Patterns and Perceived Social Support in Predicting the Abuse of Industrial Psychoactive Substances in Students
نقش جو عاطفی خانواده، ادراک شیوه فرزندپروری، الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک حمایت اجتماعی (خانواده) در پیش بینی سوءمصرف مواد روان گردان صنعتی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Group Training of Substance Abuse Complications on Attitude to Addiction among Female High School Students with an Addicted Parent (Case Study)
تاثیر آموزش گروهی عوارض سوءمصرف مواد بر نگرش به اعتیاد دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای والد معتاد (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thematic Map of Articles Pertaining to Addiction Using Social Network Analysis in MEDLINE Database
ترسیم نقشه موضوعی مقالات مرتبط با اعتیاد با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی در پایگاه مدلاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of the Effectiveness of Self-Acceptance Group Therapy by Dryden Method with Teachings of Narcotics Anonymous Groups (NA) in Addicts' Mental Health in Kerman City
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد پذیرش خویشتن به روش درایدن با آموزه های گروه‌های معتادین گمنام بر مؤلفه‌های سلامت روان معتادین شهرستان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflections of Homeless Substance Users' Living Experience: Qualitative Study
بررسی تجربه زیسته مصرف‌کنندگان بی‌خانمان: پژوهشی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Development of Social-Educational Immunization Program with the Approach of Islamic Teachings and its Impact on Students' High-Risk Behaviors
تدوین برنامه ایمن سازی تربیتی-اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی و ارزشیابی تأثیر آن بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 40 (2017-3)


Introducing an Integro-Differential Equation Model for Spread of Addictive Drugs abuse
ارائه مدل معادله انتگرال-دیفرانسیل برای شیوع سوءمصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Binaural beats effect on addicted people based on EEG
بررسی اثر ضربان های دوگوشی بر افراد معتاد با استفاده از سیگنال مغزی (EEG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural equation modeling of the mediating role of codependency in the relationship between psychosocial factors and addiction potential of adolescents.
مدل ساختاری روابط عوامل روانی اجتماعی در آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم وابستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The diagnostic role of delayed reward discounting and sensation seeking in substance use stimulant and opiate disorders
نقش تشخیصی انقطاع پاداش تاخیری و هیجان خواهی در افراد مبتلا به مصرف مواد محرک و افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the effectiveness of schema therapy and mindfulness on psychosomatic symptoms in people with substance abuse stimulants
مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و ذهن آگاهی بر علائم روان تنی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A causal model of impact character of emotional instability on tendency risky behaviors in adolescents with Role of Mediating attitudes to drug use in adolescents
مدل علی اثر شخصیت بی ثباتی هیجانی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان با نقش میانجی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of religious orientation, self-concept and self-efficacy in predicting tendency to addiction with mediation by psychological hardiness in Male Students
بررسی نقش میانجی گری سرسختی روان شناختی در رابطه بین جهت گیری مذهبی، خودکارآمدی و خودپنداره با گرایش به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Drug Abuse Prevalence in Industrial Environments
میزان شیوع اعتیاد در محیط های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction Prevention Elements in the Content of the Thinking and Life Style Book of Seventh Grade from Viewpoint of Instructors
مؤلفه های پیشگیری از اعتیاد در محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم از دیدگاه دبیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of risk taking and cognitive distortion of students with and without addiction tendency
مقایسه خطرپذیری و تحریف شناختی در دانش آموزان با و بدون گرایش به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of trancecranial Direct Current Stimulation (tDCS) on reduction of craving, depression and anxiety in students with tramadol abuse: Preliminary study
بررسی اثر بخشی تحریک با جریان مستقیم الکتریکی بر ولع مصرف، افسردگی و اضطراب دانشجویان با سوءمصرف ترامادول: مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Thought Control, Mindfulness and Attachment Styles in Students with High and Low Tendency to Addiction
مقایسه کنترل فکر، ذهن آگاهی و سبک های دلبستگی در دانشجویان با گرایش بالا و پایین به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal Relationship between Addiction Potential through Early Maladaptive Schemas, Psychological Capital and basic Psychological Needs Mediated Family Communication Patterns
رابطه‌ی علی استعداد اعتیاد از طریق طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سرمایه روان‌شناختی و نیازهای اساسی روان‌شناختی با میانجی گری الگوهای ارتباطی خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management and Implementation of Sampling Injection Drug Users Exposing high risk Diseases
مدیریت و اجرای نمونه‌گیری از معتادان تزریقی در معرض بیماری‌های پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral Activation and Inhibition Systems and Coping Styles in Opium Consumer, Methadone Maintenance Treatment Clients and Healthy Peers
سیستم های بازداری- فعال‌سازی رفتاری و سبک های مقابله ای در افراد مصرف‌کننده اوپیوم، تحت درمان نگهدارنده متادون و همتایان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2016-10)


The Effectiveness of Sexual Health Behaviors Training on Sexual Dysfunction of Addicted Women
اثربخشی آموزش رفتارهای سالم جنسی بر بدکارکردی جنسی زنان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Dysfunctional Attitudes, Cognitive Distortions, and Difficulty in Emotion Regulation between People with Substance Abuse and Normal Individuals
مقایسه نگرش های ناکارآمد، تحریف های شناختی و دشواری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship of Personality Traits and Coping Strategies with Drug Abstinence Self-Efficacy in Addicted Youth
رابطه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی پرهیز از مواد در جوانان آلوده به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Youth Drug Abuse in Iran: Analysis of Fuzzy Cognitive Maps based on Expert Opinion
عوامل مؤثر بر سوء مصرف مواد مخدر جوانان در ایران: تحلیل نقشه های شناختی فازی مبتنی بر نظرات متخصصان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Mindfulness-Based Relapse Prevention in Substance Abuse and the Severity of Comorbidity of Depression and Anxiety Symptoms in the Addicts of Therapeutic Community Centers
اثربخشی مداخله پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سوء مصرف مواد و شدت علائم افسردگی و اضطراب هم آیند در معتادان مرکز اجتماع درمان مدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Training of Choice Theory Concepts in Addicts' Quality of Life
اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sustained Attention between Methamphetamine Addicts, Heroin Addicts, and Normal People
مقایسه ی کارکرد توجه پایدار در افراد وابسته به مت آمفتامین، هروئین و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Hope–Oriented Psychotherapy in Motivation for Treatment among Drug Dependent Individuals
اثربخشی روان درمانی امیدمحور بر انگیزشِ درمان افراد وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Prediction of Tendency to Drug Use Based on Behavioral Activation and Inhibition Systems, Cognitive Flexibility, and Distress Tolerance among Students
پیش بینی گرایش به مصرف مواد براساس سیستم های فعال ساز و بازدارنده ی رفتاری، انعطاف‌ پذیری شناختی و تحمل آشفتگی در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Outcome of Matrix Model of Therapy on Quality of Life in Methamphetamine Abusers
پیامد درمانی مدل درمانی ماتریکس بر کیفیت زندگی سوء مصرف کنندگان مت آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Predictive Role of Spiritual Health and Self-Efficacy in Addiction Potential among Addicts and Non-Addicts in Jiroft
نقش سلامت معنوی، خودکارآمدی، و استعداد اعتیاد برای پیش بینی افراد معتاد و غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Curricular Analysis of the Book of Social Studies in the Eighth Grade of Junior High School based on Prevention of Drug Addiction
تحلیل برنامه درسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم متوسطه اول بر اساس رویکرد پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Educational Packages of Addiction Prevention Pertaining to Welfare Organization
تحلیل محتوای بسته های آموزشی پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Social Problem-Solving in Self-Control, Self-Efficacy and Impulsivity among Students with Addiction Potential
اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر خود کنترلی، خودکارآمدی و تکانشوری در دانش آموزان دارای استعداد اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Substance Abusers and Healthy People in Individual Risk Factors
مقایسه بیماران سوءمصرف کننده مواد با افراد سالم در عوامل خطرساز فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2016-9)


The Impact of Macroeconomic Indicators on Recidivism in Drug-Related Crimes (1979-2006)
بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر تکرار جرائم مواد مخدر (1385-1358)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Partners' Checklist: Measurement of the Problems Experienced by Family Members of Drug Abusers
رواسازی فهرست وارسی شریکان زندگی: اندازه گیری مشکلات تجربه شده اعضای خانواده سوء مصرف کنندگان مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Alpha-Theta Neurofeedback in Craving for Drug Use among Methamphetamine-Dependent Patients
اثربخشی نوروفیدبک آلفا/تتا بر ولع مصرف بیماران وابسته به مت آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Visual Memory Functions in People with Heroin Dependence and Normal
مقایسه عملکرد حافظه دیداری در افراد وابسته به هروئین و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Assertive Behavior in Ego-Resiliency and Self-Control in Addicted Women
نقش رفتار جرأتمندانه در خودتاب آوری و خودکنترلی زنان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Music Therapy on Reducing the Recurrence of Depression and Stress among Drug Addicts
تأثیرموسیقی درمانی بر کاهش عود افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Group Reality Therapy and Medication in Improvement of Mood Symptoms among Addicts
مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی و دارو درمانی بر بهبود علائم خلقی معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Experiences of Addicts regarding Social and Family Supports as Facilitators to Addiction Abstinence: A Qualitative Study
بررسی تجربیات معتادین در خصوص حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی به‌عنوان عوامل تسهیل‌کننده ترک اعتیاد: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Curriculums based on Cognitive-Behavioral Therapy in the Increase of Self-Efficacy and Resilience among the Addicts under Methadone Maintenance Treatment
اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر افزایش میزان خودکارآمدی و تاب آوری بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Model of substance Abuse in Adolescents: Direct and Indirect Roles of Individual, Psychological, Family, and Social Factors
مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان: نقش مستقیم و غیرمستقیم عوامل فردی، روان شناختی، خانوادگی و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Reducing Drug Use and Risky Behavior in the Improvement of Craving for Drug Use and Lapse among Crack Heroin Abusers under Methadone Maintenance Treatment
اثربخشی مشاوره کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر، بر بهبود ولع مصرف و لغزش سوء مصرف‌کنندگان کراک هروئین تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Coping Skills Training and Mindfulness-Based Relapse Prevention Program in the Improvement of Treatment Motivation in Drug Dependent Individuals
اثربخشی آموزش مهارت های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود انگیزش درمان افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Lay Theories Regarding Drug Addiction Causes between Iranian and British People
مقایسه باورهای عامیانه در باب علل اعتیاد در بین مردم انگلیس و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Training Optimistic Attributional Styles in Reducing Addiction Potential and Change into Students' Attributional Styles
اثربخشی آموزش سبک‌های اسنادی خوش‌بینانه برکاهش آمادگی اعتیاد و تغییر سبک‌اسنادی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship of Time Perspective with Tendency to Substance Abuse in Female Adolescents
رابطه چشم‌انداز زمانی با گرایش به سوء‌مصرف مواد مخدر در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2016-6)


On the Role of Brain-Behavioral Systems (BAS/BIS), Novelty Seeking, Reward Dependency, and Pathological Worry in Predicting Addiction Tendency of
نقش سیستم های مغزی رفتاری، نوجویی، پاداش وابستگی و نگرانی آسیب شناختی درپیش بینی استعداد اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effect of High Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) on the Reduction of BAS Intensity in Methamphetamine Abusers
تأثیر تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با فرکانس بالا در کاهش فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری افراد سوء مصرف کننده مت آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Well-Being Therapy in Mental Health, Psychopathology, and Happiness in Methamphetamine-Dependent Men
اثربخشی بهزیستی درمانی بر سلامت روان، آسیب روان و شادکامی در مردان وابسته به مت آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Therapy based on Trans-Theoretical Model in Coping Strategies in Male Substance Dependent Patients under Methadone Maintenance Therapy
اثربخشی درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر راهبردهای مقابله ای در بیماران مرد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of the Effectiveness of Treatments based on Levinson and Matrix's Models in the Psychological Well-being of Drug Dependent People
مقایسه اثربخشی درمان‌های مبتنی بر الگوی لوینسون و ماتریکس در بهزیستی روان‌شناختی افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Wales Metacognitive Intervention Program in Reducing Dysfunctional Thoughts in Drug Abusers
اثربخشی برنامه مداخله ای فراشناختی ولز بر کاهش افکار ناکارامد در معتادین با سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Predictive Role of Personality Traits, Cognitive Strategies of Emotion Regulation, Attachment Styles, and Brain-Behavioral Systems in Active & Non-Active Addiction and Impulsiveness Potential
نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیت، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، سبک های دلبستگی و سیستم های مغزی-رفتاری در آمادگی فعال و غیرفعال به اعتیاد و تکانشگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Group Reality Therapy based on Choice Theory in Anxiety and Hope for Drug-Dependent Individuals During Abstention
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر اضطراب و امیدواری افراد وابسته به مواد در حین ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Parenting Styles, Perfectionism, and Quality of Friendship in Predicting the Drug Craving in Addicted People
نقش سبک های فرزندپروری، کمال گرایی و کیفیت دوستی در پیش بینی ولع مصرف افراد وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Communication Skill Training in Mental Health in Mothers with Addicted Children
تأثیرآموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روان مادران دارای فرزند معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effect of Management of Primary Addiction Prevention on Male High School Second Graders
تأثیر مدیریت پیشگیری اولیه از اعتیاد بر دانش‌آموزان پسر پایه دوم دبیرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Prediction of Positive Attitudes towards Drugs in Adolescent Students: Multivariate Regression and Multiple Regression Analyses
پیش بینی ابعاد نگرش مثبت به مواد مخدّر در دانش آموزان نوجوان: تحلیل رگرسیون چند متغیّره و رگرسیون چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of the Effect of Constructivist Career Counseling on Career Adaptability of Female Students in Families with and without Addicts
مقایسه تأثیر مشاوره مسیر شغلی سازه گرا بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر دارای والدین معتاد و غیرمعتاد شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Attitude towards Drug Addiction among University Students in Tehran
مدل‌یابی عوامل نگرش نسبت به اعتیاد به مواد مخدر در بین دانشجویان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Role of Student’s Adherence to Islamic Lifestyle in Predicting Their Tendency to Addiction
نقش میزان پایبندی دانشجویان به سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان گرایش آن ها به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 36 (2016-3)


On the Effectiveness of Group Dialectical Behavior Therapy in the Enhancement of Distress Tolerance and Emotional Regulation in Substance Abusers
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در افزایش تحمل آشفتگی و بهبود تنظیم هیجانی سوء مصرف کنندگان مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Social and Cultural Characteristics of Drug Offenders in Ahwaz Municipal Areas Using Geographic Information System (GIS)
بررسی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مجرمین مواد مخدر در مناطق شهرداری اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Resistance Training on Serum Level of C-Reactive Protein (CRP) and Fibrinogen in Male Addicts
اثر تمرین مقاومتی برسطح سرمی پروتئین واکنشگرC و فیبرینوژن در مردان معتاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship of Cognitive Emotion Regulation, Self-Efficacy, Impulsiveness, and Social Skills with Substance Abuse in Adolescents
رابطه تنظیم شناختی هیجان، خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارت های اجتماعی با سوء مصرف مواد در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Aggression in Addicts
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر پرخاشگری افراد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy and Logotherapy in Reducing Depression and Increasing Life Expectancy in Drug Addicts
مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی-رفتاری و معنا درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در افراد معتاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Drug Use on the Length of Hospitalization, Impaired Consciousness and Levels of Motor and Cognitive Independence in Patients with Traumatic Brain Injury
تاثیر مصرف مواد بر مدت بستری، نقص هوشیاری و سطوح استقلال حرکتی و شناختی بیماران آسیب مغزی تروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship between Addiction and Social Security In Urban Community
ارتباط بین اعتیاد و امنیت اجتماعی در جامعه شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methadone Maintenance Treatment on Executive Functions in Drug Users
اثر درمان نگه دارنده متادون بر کارکردهای اجرایی مصرف کنندگان مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship of Attitudes towards Substance Abuse with Irrational Beliefs and Academic Procrastination
رابطه بین نگرش نسبت به سوء مصرف مواد با باورهای غیرمنطقی و اهمال کاری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2016-2)


Effectiveness of music therapy in state-trait anxiety rate of addicts in drug-free rehabilitation stage
اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب حالت- صفت معتادین در مرحله بازتوانی غیردارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Positive Psychotherapy in Improving Opiate Addicts’ Quality of Life
اثربخشی روان درمانی مثبت گرای مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addicts' Quality of Life and Psychological Disorders (depression, anxiety, and stress) in two Treatment Methods: Narcotics Anonymous vs. Methadone Maintenance Treatment
مقایسۀ اثربخشی درمان دارویی متادون و انجمن معتادان گمنام بر اختلالات روان شناختی (اضطراب، افسردگی، استرس) و کیفیت زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Relation Pattern between Deviant Personality Traits, Risk Perception and Treatment Motivation in People with Substance Dependency: The Mediating Role of Risk Perception
الگوی روابط ساختاری ویژگی های انحرافی شخصیت، ادراک خطر و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد: نقش میانجی ادراک خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Prediction of Opium Addicts’ Changeability through Early Maladaptive Schemas and Attachment Styles
پیش بینی تغییرپذیری افراد معتاد به تریاک از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Stress Management Training on Hope and Interpersonal Compatibility of Addicts under Treatment
اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر امید و سازگاری بین فردی معتادان تحت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Defense Mechanisms in Substance Abusers’ Families
مکانیزم های دفاعی در خانواده های افراد مبتلا به سومصرف موادمخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Therapeutic Community in Executive Functions and Autobiographical Memory in People with Addiction to Stimulants
اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتیاد به مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Drug Addiction Potential among Medical Students: Role of Subjective Components of Anger
بررسی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان پزشکی: نقش مولفه‌های ذهنی خشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Personality Traits and Negative Life Events in Explaining Negative Coping Strategies among Drug Dependent People: The Mediating Role of Negative Affects
ارزیابی ویژگی های شخصیتی و رویداد منفی استرس زا در تبیین راهبردهای مقابله ای منفی در افراد وابسته به مواد مخدر: نقش میانجی گر مولفه های عواطف منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2015-9)


The Effectiveness of Mindfulness-Based Group Cognitive Therapy in Reducing Depression and Obsessive Rumination among Women under Methadone Treatment
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی زنان در حال ترک با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Psychotherapy of Transactional Analysis in Craving Beliefs, Attachment Styles and Cognitive Emotion Regulation in Addicts under Treatment
اثربخشی روان درمانی گروهی تحلیل رفتار متقابل بر عقاید وسوسه انگیز و سبک های دلبستگی و نظم جویی شناختی در معتادین در حال ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Psychodrama in Relapse Prevention and Reducing Depression among Opiate-Dependent Men
اثربخشی سایکودرام بر کاهش میزان افسردگی و پیشگیری از عود در مردان وابسته به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Metacognitive Group Therapy in Substance Withdrawal and its Stability
اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر ترک اعتیاد و سنجش پایداری اثر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Dialectic Behavior Therapy on the Reduction of Impulsiveness in Women with Comorbidity of Borderline Personality Disorder and Substance Abuse
تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش تکانشگری در زنان مبتلا به همبودی اختلالات شخصیت مرزی و سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Self-Encouragement Training in Mental Health of Women with Addicted Spouses
اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی بر سلامت روان زنان دارای همسر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Prediction of Addiction Potential Based on Family Process and Content Model in High School Students
پیش‌بینی گرایش به اعتیاد براساس مدل فرایند و محتوای خانواده در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Family Function, Generation Gap and Socioeconomic Status in Addictibility of Young People
نقش عملکرد خانواده، شکاف بین نسلی و موقعیت اجتماعی - اقتصادی در تبیین اعتیاد پذیری جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Cognitive Function in Substance Abusers and Addicts under Methadone Treatment with Normal Individuals
بررسی عملکرد شناختی در معتادان سوءمصرف کننده مواد، معتادان تحت درمان با متادون و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship of Resilience and Mental Vitality with Addiction Potential among Students
رابطه بین تاب آوری و نشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2015-6)


Structural Model of Drug Use among Students: The Role of Spirituality, Social Modeling and Attitude to Drugs
مدل ساختاری مصرف مواد در دانشجویان: نقش معنویت، الگو گیری اجتماعی و نگرش به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Choice Theory in Quality of Life and Resilience of Drug Users
بررسی کاربست تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی و انعطاف پذیری کنشی در افراد مصرف کننده مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Relationship between Attachment Styles and Attitude towards Drugs: Moderating Role of Personality Traits
رابطه بین سبک دلبستگی و نگرش به مواد: نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Measurement of Morphine Level and Determination of Consumption of Different Drugs in People’s Urine at Different Ages through High-Performance Liquid Chromatography
اندازه گیری و تعیین مقدار مرفین در ادرار انسان با سنین مختلف و ماده مخدر استعمال شده متفاوت، به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential for Drug Abuse: the Predictive Role of Parenting Styles, Stress and Type D Personality
گرایش به سوءمصرف مواد مخدر: بررسی مولفه های پیش بین سبک های فرزندپروری، استرس و تیپ شخصیتی D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Suicide Attempt in Drug Abusers
عوامل خطر اقدام به خودکشی در سوءمصرف کنندگان مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictive Role of Difficulties in Emotion Regulation and Self-Control with Susceptibility to Addiction in Drug-Dependent Individuals
نقش پیش بینی کنندگی دشواری های تنظیم هیجانی و خودکنترلی با استعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Life Satisfaction in the Relationship between Coping Strategies for Stress and Attitude towards Addiction
بررسی نقش واسطه ای رضایت از زندگی در رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس و نگرش به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Academic Burnout, Resilience, and Perceived Stress in Predicting Students' Addiction Potential
سهم ابعاد فرسودگی تحصیلی، تاب‌آوری و استرس ادراک ‌شده در پیش‌بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Difference in the Profile of Working Memory, Auditory Working Memory, and Spatial Working Memory between Drug, Stimulant, and Methadone Abusers and Normal People
تفاوت های نمایه حافظه فعال، حافظه فعال شنیداری و حافظه فعال فضایی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، مواد محرک، تحت درمان متادون و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2015-3)


On the Comparison of Narcissistic, Antisocial, and Borderline Personality Traits among Addicted Prisoners, Non-Addicted Prisoners, and Normal Subjects
مقایسه صفات شخصیتی خودشیفته، ضداجتماعی و مرزی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Executive Functions of Inhibition and Problem Solving in Adolescents with and Without Substance Abuse
مقایسه کارکردهای اجرایی بازداری و حل مسأله در نوجوانان با و بدون سوء مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparition of Personality Patterns, irrational beliefs and impulsivity in males with with drug abuse disorder under Treatment
الگوهای شخصیتی، باورهای غیرمنطقی و تکانشگری در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد تحت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Self-Perception, Emotional Self-Regulation, and Attachment Styles between Normal People and Drug-Dependent People
مقایسه ادراک خود، خود-تنظیمی هیجانی و سبک‌های دلبستگی افراد وابسته به مواد مخدر و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness-based relapse prevention on the prevention of relapse, craving and self-control in opiate-dependent individuals
اثربخشی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در پیشگیری از عود، ولع مصرف و خودکنترلی در افراد وابسته به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Social, Emotional, Educational and Addiction Tendency in teens with up down religious attitude
مقایسه نوجوانان با نگرش مذهبی بالا و پایین از لحاظ سازگاری تحصیلی، عاطفی و اجتماعی و گرایش به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Demographic Factors and Substance Craving Among Drug-Dependents
رابطه بین عوامل جمعیت شناختی با ولع مصرف در وابستگان به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting tendency to abuse drugs based early maladaptive schemas and perfectionism in students
پیش‌بینی گرایش به سوءمصرف مواد مخدر بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کمال گرایی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Intelligence Training in Addiction Potential among Students
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug use Prevalence among College Students of Ministry of Sceince, Research and Technology, Iran (2012)
شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال 1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2015-2)


The Prediction of Tendency to Substance Abuse on the Basis of Self Esteem and Components of Emotional Intelligence
پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس عزت نفس و مؤلفه های هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Public Health and Social Support in Addicts and Non-Addicts
مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی در افراد وابسته به مواد و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Interpersonal Sensitivity and Assertiveness between Drug-Dependent Persons and Ordinary People
مقایسه حساسیت بین فردی و ابراز وجود در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Personality Factors and General Self-Efficacy with Operative and Strategic Hope for Treatment in Addicts
رابطه عوامل شخصیت و خودکارآمدی عمومی با امید عاملی و راهبردی به درمان در معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Training of Procedural Emotion Regulation Strategies in Cognitive Coping of Individuals Suffering Substance Abuse
اثربخشی آموزش گروهی راهبردهای نظم‌جویی فرایندی هیجان در مقابله‌ شناختی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of the Therapeutic Effects of Matrix Treatment on Severity of Addiction and Mental Health between Female and Male Methamphetamine Abusers
مقایسه پیامدهای درمانی روش ماتریکس بر شدت اعتیاد و سلامت روان زنان و مردان سوء‌مصرف کننده مت‌آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Brain/Behavioral Systems in Narcotic abusers in Comparison with Stimulant Abusers
بررسی سیستم‌های مغزی/رفتاری در افراد سوءمصرف کننده مواد مخدر در مقایسه با سوءمصرف کنندگان مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Impulsivity between HIV Positive Persons, Drug-Dependent Persons, and Healthy Counterparts
مقایسه تکانشگری بین افراد مبتلا به ایدز، افراد دارای سوء‌مصرف مواد و همتایان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Effectiveness of Motivational Interviewing on Lifestyle Changes in Female Addicts under Way for Recovery
بررسی کارآیی مصاحبه انگیزشی بر تغییر سبک زندگی معتادین زن در حال بهبود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Comparison of Psychological Capital and Metacognitive Beliefs between Drug-Dependent Students and Normal Students
مقایسه سرمایه روانشناختی و باورهای فراشناختی بین دانشجویان مصرف کننده مواد و دانشجویان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2014-12)


Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in the Improvement of Coping Strategies and Addiction Symptoms in Drug-Dependent Patients
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله‌ای و علائم اعتیاد در بیماران وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Teaching Emotion Regulation Based on Gross Model in Reducing Impulsivity in Drug-Dependent People
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Neuro Behavioral Activity Mechanisms between Substance Abuse Sufferers under Maintenance Treatment and Non-Sufferers
مقایسه فعالیت مکانیزم‌های مغزی-رفتاری در بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد تحت درمان‌‌ نگهدارنده و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Smoking, Alcohol, Drugs, and Psychoactive Drugs Abuse Based on Emotional Dysregulation and Child Abuse Experience in People with Borderline Personality Traits
پیش‌بینی گرایش به مصرف سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای روان گردان بر اساس متغیرهای بدتنظیمی هیجان و تجربه کودک آزاری در افراد دارای صفات شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Substance-Dependents’ Profile of the Family Environment with Ordinary Persons for Providing Family Base Intervention
مقایسه نیمرخ جوّ خانواده افراد وابسته به مواد و عادی به منظور ارائه مداخلات مبتنی بر خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Recognition Chemicals in Fingerprints by Gas Chromatography/Mass Spectrometry
تشخیص مواد شیمیایی در اثر انگشت بوسیله تکنیک دستگاهی کروماتوگرافی گازی/اسپکترومتری جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Conscientiousness Personality Characteristic in Relationship between Attitude toward Addiction and Academic Achievement
نقش‌ میانجی ویژگی‌شخصیتی وظیفه‌شناسی در رابطه بین گرایش به اعتیاد و عملکرد تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analysis of Comparing Personal and Environmental Factors Effective in Addiction Relapse (Iran, 2004 -2012)
فراتحلیل مقایسه عوامل فردی و محیطی موثر بر بازگشت مجدد به اعتیاد بعد از ترک مواد مخدر (ایران: 1391 - 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Consciousness on Inhibition of and Attentional Bias to Stimuli Associated with Drugs among Heroin Users
اثر هشیاری بر مهار و سوگیری توجه به محرک‌های مرتبط با مواد در افراد مصرف کننده هروئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Teaching Emotional Intelligence in Preventing Students' Tendency to Substance a Abuse
اثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیش‌گیری از گرایش دانش آموزان به سوءاستفاده از مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2014-11)


The Comparison of Alexithymia and Emotions Control among Substance Abusers and Healthy People
مقایسه نارسایی هیجانی وکنترل عواطف در سوء‌مصرف کنندگان مواد و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Marlaat’s Cognitive Behavior Intervention and Group Treatment Based on Change Stages for Recovery and Relapse Prevention Rates in Male Heroin Crack Addicts
بررسی اثربخشی مداخله‌ی شناختی–رفتاری مارلات و گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر میزان بهبودی و پیشگیری از عود در بیماران مرد وابسته به کراک(هروئین فشرده)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Motivational Council (MI Model) on Prediction of the Relapse in Women Addicted to Narcotic Drugs
اثربخشی مصاحبه انگیزشی (مدل MI) بر پیش‌بینی عود زنان وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Personality Traits and Defense Mechanism among Prostitutes, Addicted and Normal Women
بررسی ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای در سه گروه از زنان تن‌فروش، معتاد و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Cognitive Behavior Therapy on Reduction of Addicts’ Depression
اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی در افراد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Metacognition and Negative Emotions on Prediction of Abuse Behaviors
نقش فراشناخت و هیجانات منفی در پیش بینی رفتار سوء‌مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predicting Role of Difficulties in Emotion Regulation and Distress Tolerance in Students’ Addiction Potential
نقش پیش‌بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Life Skills Training on Enhancement of Self-Esteem and Marital Satisfaction among Addicts in Treatment Period
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر ارتقاء عزت‌نفس و رضایت زناشویی معتادان در حال ترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Representation Methods of Addiction in Iran’s Movies
شیوه های بازنمایی اعتیاد در سینمای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Stress Management Program on Quality of Life among Methadone Maintenance Treatment Members
اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2014-2)


Effectiveness of meta-cognitive therapy on craving beliefs and substance-related beliefs in substance abuse disorder patients
اثربخشی درمان فراشناختی بر عقاید وسوسه‌انگیز و باورهای مرتبط با مواد در بیماران وابسته به مواد صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط نظم‌جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد با وابستگی به مواد
ارتباط نظم‌جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ولع مصرف در افراد با وابستگی به مواد
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of therapeutic group and behavior for illogical belief and quality of peoples life related
اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of mindfulness-based stress reduction in drug relapse prevention
اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The characteristics of borderline personality, anger, hostility and aggression in addicts with and without suicide ideas
مقایسه ویژگیهای شخصیت مرزی، خشم، خصومت و پرخاشگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between individual and family religiosity with substance abuse
رابطه دینداری فرد، خانواده و اعتقاد به پیامدهای مصرف مواد با میزان مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between interaction parent-child with addictability rate and heterosexual orientation in students
رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students’ attitude toward narcotic substances: the inhibitive role of legal and family forbiddances, inaccessibly to narcotics and trust to self
نگرش دانشجویان به مواد مخدر: نقش بازدارنده منع قانونی، ممانعت خانواده، عدم دسترسی به مواد و اعتماد به خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of university student’s addictability based on some demographic variables, academic procrastination, and interpersonal variables
پیش‌بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین‌فردی*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug use prevalence among students of universities of medical sciences in Tehran
شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‏های علوم پزشکی شهر تهران*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2013-4)


The Effectiveness of Life Skills Training on Reduction of the Risk and Enhancement of the Protective Factors against Drug Abuse for Delinquency Children in Reformatory Place
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برکاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت‌کننده سوء‌مصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Drawing Family and the House-Tree-Person Test in Children with Addicted and Non-Addicted Parents
مقایسه نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در دوگروه کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temperament and Character Dimensions in Narcotics Addicts and Normal people
مقایسه سرشت و منش در افراد معتاد به مواد‏مخدر و غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Maladaptive Schema and Lifestyles in Drug Dependence and Non-Drug Dependence People
مقایسه ‏ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌ زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Substance Abuse from Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Adult
پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس نشانه‌های نقص توجه/بیش فعالی در بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Improving Quality of Life in Opiate Addicts under Methadone Maintenance Treatment
اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Recognition and Analysis of the Effective Social Dimensions on the Tendency of Rural Youths to Addiction in Rural Areas of Isfahan City
شناسایی و تحلیل مولفه‌های اجتماعی موثر در گرایش جوانان روستایی به اعتیاد در مناطق روستایی شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Length of Methamphetamine Abuse and Sustained Attention Disorders among Methamphetamine Abusers
طول مدت مصرف متامفتامین (شیشه) و اختلالات توجه پایدار در سوءمصرف‌کنندگان متامفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Estimation of Validation and Reliability of Screening Test of Tobacco, Alcohol and Addictive Drugs in Iran
برآورد اعتبار و روایی‌یابی آزمون غربالگری مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتیادآور در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Survey Two Decades of Prevalence Studies among Iran University Students
بررسی دو دهه تحقیقات شیوع‌شناسی‌ مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2013-7)


The Comparison of Risky Decision Making in Opium Abuser and Healthy Matched Individuals
مقایسه تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در افراد مصرف‌کننده اوپیوم و همتایان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Motivational Interviewing Sessions on Enhancing of Addicted Women’s Self-Esteem and Self Efficacy
اثربخشی جلسات گروهی مصاحبه انگیزشی برارتقاء عزت نفس و خودکارآمدی زنان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implicit and Explicit Memory Bias in Opiate Dependent, Abstinent and Normal Individuals
سوگیری حافظه‌ صریح و ضمنی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی، ترک کرده و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Coping Strategies Based on Personality Traits in Irritants Affiliates
پیش‌بینی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی وابستگان مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Life Skills Training on Enhancement of Quality of Life and Coping Styles in Methadone Maintenance Therapy Members
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سبک‌های مقابله‌ای معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Construction and Validation of Scale of Effective Factors in Drug Abuse Tendency among Youth (A Case Study in Khorasan Razavi)
ساخت و اعتباریابی مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Clinical, Familial, Personality, and Educational Factors in Consumers/non-Consumers of Methamphetamine
مقایسه عوامل بالینی، خانوادگی، شخصیتی و تربیتی در مصرف‌کنندگان/عدم مصرف‌کنندگان شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Four Decades of Addiction Prevalence Researches in Iran
بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع‌شناسی اعتیاد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct and Indirect Impact of Self-Efficacy, Impulsivity, Behavioral Activation-Inhibition and Social Skills on Substance Abuse in Students
بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی، تکانشوری، فعال‌سازی ـ بازداری رفتاری و مهارت‌های اجتماعی بر سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2013-5)


The Relationship between Religious Attitudes, Locus of Control and Tendency to Substace Abuse in University Students
رابطه نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effectiveness of Risperidone and Fluoxetine in Combination with Impulse Control Group Therapy on Improving of Impulsivity, and Relapse in Heroin Crack Addicts under Methadone Maintenance Therapy
مقایسه اثربخشی داروهای ریسپریدون و فلوکستین در ترکیب با گروه درمانی کنترل تکانه، بر بهبود تکانشگری و لغزش معتادان کراک هرویین تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Personality Profiles of Inmate Anonymous and Non-Anonymous Male Addicts
مقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان گمنام و غیر گمنام زندانی مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of the Training of Problem-Solving and Decision-Making Skills on the Reduction of Addicts’ Positive Attitudes to Narcotics
اثربخشی آموزش مهارت‌ حل مساله و تصمیم‌گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Coping Strategies, Perfectionism and Self-Efficacy in Individuals with Substance Use Disorder and Normal Individuals
مقایسه‌ راهبرد‌های مقابله با استرس، کمال‌گرایی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Matrix Model in Relapse Prevention and Coping Skills Enhancement in Participants with Substance Dependency
اثر بخشی مدل ماتریسی در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت‌های مقابله‌ای در افراد وابسته به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Family Parenting Styles and Its Influence on Male Adolescents’ Tendency to Drugs
سنخ‌شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزند پروری پدر و مادر) و تأثیر آن بر گرایش به مواد‌‌مخدر در نوجوانان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2013-1)


The Comparative Study of the Rate of Social Capital among Addicted and non-Addicted Youth
مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در جوانان معتاد و غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of the Training of Stress Management by Cognitive-Behavior Method on Addicts’ Anxiety of with Generalized Anxiety Disorder
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی‌رفتاری برکاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Conflict Solving and Quality of Life of Opium and Stimulants Addicts
مقایسه حل تعارض و کیفیت زندگی معتادان به تریاک با معتادان به مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Construction and Validation of Opium Attitude Questionnaire among Guidance and High School Students
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نگرش‌سنج مواد مخدر در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و مقطع متوسطه کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparsion of the Efficacy of Group Psychotherapy Based on Acceptance and Commitment Therapy, and Mindfulness on Craving and Cognitive Emotion Regulation in Methamphetamine Addicts
مقایسه‌ اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن‌آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف‌کنندگان شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing and the Relationship between Stress and Craving Usage in Addicted to Opium and Industrial Substances
مقایسه و رابطه بین استرس با ولع‌ مصرف در وابستگان به مواد افیونی و صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2012-11)


Comparing of the Reaction Time in Substance-Dependent and Non-Dependent Individuals
مقایسه زمان واکنش در افراد وابسته به مواد و افراد غیروابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Substance Use among Bandar Abas Azad Islamic University Students
شیوع‌شناسی مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Differences of Attention Bias, Executive Functioning, and Reaction Time of Amphetamine Consumers in Comparison of Non Consumers
بررسی تفاوتهای سوگیری توجه، عملکرد اجرایی و زمان واکنش در مصرف‌کنندگان آمفتامین در مقایسه با افراد غیرمصرف‌کننده مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Defense Mechanism Styles and Personality Characteristics in Addicts and Healthy Individuals
مقایسه سبک‌های دفاعی و ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Attention Biases to Opiates in Substance Dependent and Treated Clients of Therapeutic Clinics and Narcotics Anonymous Memberships
مقایسه سوگیری توجه نسبت به مواد افیونی در افراد وابسته و ترک کرده در بین مراجعین به کلینیک‌های درمانی و اعضای انجمن‌های معتادان گمنام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Meta Analysis of the Effectiveness of the Prevention Programs of Students’ Attitude Change toward Substance Abuse in Iran
فراتحلیل اثربخشی برنامه‌های پیشگیری در تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به سوءمصرف مواد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2012-8)


The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Increasing of Self-Efficacy and Improving of Addiction Symptoms among Drug Dependency Patients
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خود کارآمدی و بهبود علائم اعتیاد در بیماران وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Commitment to School, Attitude toward Narcotics, and Drug Abuse among Students
رابطه تعهد به مدرسه، نگرش به موادمخدر و مصرف آن در دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Mental Health and its Relationship with Quality of Life in Substance Dependents
رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Role of Contributor Factors in Addiction Withdrawal
بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effectiveness of Group Cognitive-Behavior Therapy and Methadone Maintenance Therapy on Changing Beliefs Related to Substance and Relapse Prevention
مقایسه‌ اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری و درمان نگه‌دارنده با متادون در تغییر باورهای مرتبط با مواد و پیشگیری از عود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Alexithymia and Spiritual Intelligence in Addicts, Addicts under Methadone Treatment, and Non-Addicts
مقایسه ناگویی خلقی و هوش معنوی در افراد معتاد، افراد تحت درمان با متادون و افراد غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2012-5)


The Comparsion of the Effectiveness of Self-Acceptence Group Therapy By Draydan Method and NA Training on Addicts’ Mental Health Components
مقایسه‌ اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن با آموزه‌های مجمع‌های معتادین گمنام روی مولفه‌های سلامت روانی معتادین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Preconditioning with Normobaric Hyperoxia on Tissue Damage, Mechanical Performance and Arrhythmias Induced by Ischemia-Reperfusion in Isolated Heart of Morphine Dependent Rat
اثر پیش شرط سازی با هایپراکسی نورموباریک بر صدمه بافتی، عملکرد مکانیکی و بی نظمی های حاصل از ایسکمی-جریان مجدد در قلب ایزوله موش بزرگ آزمایشگاهی وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Resiliency, Identity Styles, Spirituality and Perceived Social Support in Addicts, Non-Addicts, and Recovered Addicts
مقایسه تاب‌آوری، سبک‌های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبود یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Efficacy of Four Preventive Methods on Attitude of Drug Substance Abuse and Self–Esteem in Students Supported by Emdad Committee
مقایسه اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوء‏مصرف مواد‏مخدر بر نگرش و عزت نفس دانش‌آموزان مجتمع‌های فرهنگی، تربیتی و خوابگاهی کمیته امداد امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Emotion Recognition and Mind Reading Abilities in Opium Abusers and Healthy Matched Individuals
مقایسه توانایی بازشناسی حالات هیجانی و ذهن‌خوانی در افراد مصرف‏کننده موادافیونی و همتایان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of EEG Biofeedback on the Reduction of Depression, Anxiety, Stress and Craving Beliefs in Individuals with Substance Abuse Disorder
تأثیر بیوفیدبک EEG بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و عقاید وسوسه‏انگیز افراد با اختلال سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2012-2)


Microinjection of Orexin-A into the Locus Coeruleus Area Induces Morphine Withdrawal Behaviors in Morphine Independent Rats
تزریق اورکسین A به داخل هسته لوکوس سرولئوس در موش‌های صحرایی غیر وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Personality Characteristics and Coping Styles in Addicted and Non-Addicted Adolescents
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management on Relapse Prevention in Substance Dependent Men
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر پیشگیری از عود مردان وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Study of Coping Styles and Hope among Narcotic Anonymous and Methadone Maintenance Treatment Members
مقایسه سبک‌های مدارا با استرس و سطح امیدواری بین اعضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Addiction Potential on the Basis of Aggression and Assertiveness in University Students
پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس میزان پرخاشگری و ابراز وجود در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Motivational Structure, Mental Health and Attitude to Opiate Substances in University Students
رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Self-Efficacy, Sensation Seeking and Coping Sterategies with Aptitude of Substance Use in University Students
ارتباط خودکارآمدی، هیجان خواهی و راهبردهای مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2011-11)


The Effect of Central Amygdala Nitric Oxide in Expression Of Drug Seeking Behaviors
اثر نیتریک اکساید هسته مرکزی آمیگدال در بروز رفتارهای جستجوی دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Injection of L-Arginine and L-NAME in the Rat’s Intra-Hippocampal (CA1) in Morphine-Induced Antinociception in Formalin Test
اثر تزریق L-آرژینین و L-NAME در ناحیه CA1 هیپوکامپ موش بزرگ نر بر بی دردی ناشی از مرفین در آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Therapeutic Community on Increasing Hope Level of the Addicted Clients of These Centres
اثر بخشی اجتماع درمان مدار بر افزایش سطح امید در مراجعین به این مراکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keyword: addicted, non-addicted, personality characteristics, problem solving styles Prevalence of Narcotic Drugs Use among Physical Education and Non-Physical Education Female Students
شیوع مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دختر تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Personality Characteristics and Problem Solving Styles in Addicted And Non-Addicted Men
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های حل مساله در مردان معتاد و غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Personality Characteristics and Problem Solving Styles in Addicted and Non-Addicted Men
مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality Dimensions Influencing the Relapse of Substance Abuse in Drug Dependents under Methadone Maintenance Treatment
ابعاد شخصیتی اثر گذار در عود سوء مصرف مواد در وابستگان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2011-8)


The Prevalence of Tobacco, Hubble-Bubble, Alcoholic Drinks, Drugs, and Stimulants among High-School Students
میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Preliminary Study of Sexual Dysfunction in Male Opioid-Dependants under Methadone Maintenance Treatment
بررسی مقدماتی اختلالات عملکرد جنسی مردان مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Thought Suppression, Meta-Cognitive Factors and Negative Emotions in Prediction of Substance Dependency Disorder
نقش سرکوب فکر، عوامل فراشناختی و هیجانات منفی در پیش بینی اختلال وابستگی به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Family Functioning Dimensions and Quality of Life and their Relationships among Addicted and Non-Addicted Persons
مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relationship between Anger, Self Efficiency, Coping Styles, Tendency to Narcotic Drug in a Group of Clients Dependent to Narcotic Drugs
بررسی رابطه خشم، خود کارآمدی، مهارت‌های مقابله‌ای و میل به مصرف مواد در گروهی از درمانجویان وابسته به مواد مخدر افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Destructive Effects of Exposure to WIN 55212-2, an Agonist of Cannabinoid Receptor, during Pregnancy on CNS Function of Rats’ Offspring
بررسی اثرات مخرب مصرف WIN 55212-2، آگونیست گیرنده کانابینویید، در دوران حاملگی بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی نوزادان موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Sensation Seeking Level, Coping Strategies and Vulnerability to Stress among MMT Treated Addicts and Normal Group
مقایسه سطح هیجان‌خواهی، راهبردهای مقابله‌ای و میزان آسیب‌پذیری در برابر استرس در بین معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2011-5)


The Study and Comparison of Irrational Beliefs in Addicted and Normal People
بررسی و مقایسه وضعیت‌ باورهای غیرمنطقی در افراد معتاد و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training Critical Thinking Skills on Students’ Attitude towards Substance Abuse
اثربخشی آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Maladaptive Meta Cognition Beliefs among Substance Dependents and Non-Dependents
مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy Based on Coping Skills and Methadone Maintenance Treatment in Improvement of Emotional Regulation Strategies and Relapse Prevention
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر مهارت‌های مقابله‌ای و نگه‌دارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشگیری از عود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Hardiness and Coping Styles with Psychological Stress in Addicted and Normal People
مقایسه سرسختی‌روان‌شناختی و سبک‌های مقابله با فشار روانی در افراد معتاد و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Hope Therapy on Reducing Depressive Symptoms and Preventing of Relapse in Cure-Seeker Women with Dependency to Narcotic Drugs
اثر بخشی امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی و پیشگیری از عود در زنان درمان جوی وابسته به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparision of Social Anxiety Disorder and Shyness in Addicted and Non-Addicted Men
بررسی و مقایسه وضعیت اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی در مردان معتاد و غیر‌معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2011-2)


The Effectiveness of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Intimacy of Addicted Man and their Wives
اثر بخشی برنامه غنی‏سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Early Maladaptive Schemas in Crystal Addicted Individuals and Normal Individuals
مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال سوء‌مصرف شیشه و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methadone Maintenance Treatment on Health Psyche and Having Hope in Drug Addicted Persons
تاثیر درمان نگهدارنده متادون بر سلامت روان و امیدواری وابستگان به موا د مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Red Crescent and its effect on the geography security on eastern borders (comparative study of social abnormalities during 1383-89)
هلال طلایی و تاثیر آن برجغرافیای امنیتی مرزهای شرقی (بررسی تطبیقی ناهنجاری‏های اجتماعی استان‌های شرقی کشور طی سال‌های 1389-1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Social Skills Training by Cognitive-Behavioral Group in the Increase of Girls’ Self-Esteem and Assertiveness with Addicted Parents
اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در افزایش عزت نفس و جرات‌ورزی دختران دارای والد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Life Skills on Family Functions with Addicted Husband
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عملکرد خانواده در زنان دارای همسر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Anger Control Training on Resiliency in Adolescents with Addiction Preparation
اثر‏بخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تاب‌آوری در نوجوانان در معرض خطر اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2010-11)


Attachment Styles and Risky Behaviors
رابطه سبک‌های دلبستگی و رفتارهای پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Personality Traits and Defense Mechanisms in Addicts Subjects and Healthy Subjects
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد معتاد و غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effectiveness of Self-Awareness Skill Training on Reducing High-Risk Behaviors Associated with the Opposite Sex Addict
اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر ارتباط با جنس مخالف در معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codependency and Validating Spann-Fischer in The Women of Mashhad
هم‌وابستگی و رواسازی آزمون هم‌وابستگی اسپن-فیشر در زنان شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction and Drug Abuse: The Role of Automatic Thoughts, Coping Strategies and Neuroticism in Relapse
اعتیاد و سوء‌مصرف مواد: نقش افکار خودکار، راهبردهای مقابله و نوروزخویی در عود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mental Health and Family Efficiency between the Addicts’ Families Participating and not Participating in the Sessions of Anonymous Addicts
مقایسه بهداشت روانی و کارایی خانواده بین خانواده‌های معتادان شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در جلسات گروه‌های خودیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurofeedback: A New Method for Improvement of Crystal Methamphetamine Dependent Patients
نوروفیدبک: راهکاری نوین در بهبود بیماران وابسته به شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2010-8)


The Comparison Schema in the Successful Addiction, Unsuccessful Addiction and Non-Addiction Popular
مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه‌ی افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Healthy Behavior Training Program in Changing Attitude of Students towards Substance Abuse and Reduction of Addiction Vulnerability Level
اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء‌مصرف مواد مخدر و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Tendency to Addiction and Adjustment in Girls and Boys Students
مقایسه گرایش به اعتیاد و سازگاری در دانش‌آموزان دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the consumption pattern of substances in Urmia
بررسی الگوی مصرف مواد در معتادان شهرستان ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Teaching Living Skills on Reduction of Bias Attention to the Tempting Stimuli Related To Drugs in People Who Have Quit them
تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی برکاهش سوگیری توجه نسبت به محرک‌های تحریک کننده مواد افیونی در بین افراد ترک کرده اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Attachment Styles and Resiliency with Attitudes to Drug Use in Students
رابطه سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری با گرایش به مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the effective social–cultural factors on women’s addiction
بستر اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر اعتیاد به مواد روان‌گردان در میان زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2010-5)


Risk Factors of Narcotic and Psychoactive Drugs Use among University and High School Student
عوامل خطرزای مصرف موادمخدر و روانگردان در بین دانشجویان و دانشآموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Life Skills and Family Performance in Addicted Women
رابطه مهارت‌‌های زندگی و عملکرد خانواده در زنان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Effectiveness of Life Skills Training on Reduction of Tendency to Drug Abuse among High School Boy Students
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر بین دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Three Dimensions of Personality in Self Referred Addicted and Normal Men
مقایسه ابعاد سه‌‌گانه شخصیتی معتادان مرد خودمعرف و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Abstinence-Based/Faith-Based Addiction Quitting Courses on General and Coping Self-Efficacy
اثر بخشی دوره‌‌های ترک اعتیاد پرهیزمدار ـ ایمان‌‌مدار بر خودکارآمدی عمومی و مقابله با مشکلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Identity Formation Styles in Teenagers with/without Substance Abuse
مقایسه سبک‌های هویت‌یابی نوجوانان با یا بدون سوء‌‌مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Executive-Neurological Functions of the Narcotic Addicted and Normal Adults
مقایسه کارکردهای اجرائی ـ عصب شناختی در بزرگسالان معتاد به مواد افیونی با افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Irrational Beliefs, Self Efficacy and Social Support in Relapse of Abuse Disorder
نقش باورهای غیرمنطقی، ادراکات خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در عود اختلال سوءمصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2010-2)


The Study of Consumption Pattern of Addiction among Women Who Referred to Damage Reducing Center
بررسی الگوی مصرف اعتیاد در زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز کاهش آسیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Effectiveness of Hallucinogen Educational Multimedia on Attitude and Knowledge of High School Students
بررسی میزان تأثیر چند‌رسانه‌ای آموزشی مواد توهم‌زا بر نگرش و آگاهی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Positive Coping Program on Reduction of Addiction Potential in Students
اثربخشی آموزش مقابله مثبت بر کاهش اعتیادپذیری دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Life Skills Training on Tendency toward Opium in Clients who Referred to Rehabilitation and Treatment Centers of Addiction
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش نسبت به مواد مخدر در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training on Awareness and Attitude of Young Slummer Boys about Harms of Opium Consumption
تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش جوانان پسر محلات حاشیه‌ای در خصوص مضرات مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of “Bowen’s Family System Therapy” on Differentiation and the Functions of Families with Addicted Child
اثربخشی خانواده درمانی سیستمی بوئن بر تمایزیافتگی و کارکرد خانواده‌های دارای فرزند معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of “Bowen’s Family System Therapy” on Differentiation and the Functions of Families with Addicted Child
اثربخشی خانواده درمانی سیستمی بوئن بر تمایزیافتگی و کارکرد خانواده‌های دارای فرزند معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Psychological Services of Rehabilitation Period on Addictions’ Negative Self Concept, Anxiety, Depression and Self Esteem
تاثیر خدمات روانشناختی دوره‏ی بازتوانی بر خودپنداره‏ی منفی، اضطراب، افسردگی وعزت نفس معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2009-10)


Effectiveness of Resiliency Components Education on Reduction of Addiction Vulnerability Level and Changing Attitude Towards Substance Use in High School Students
اثر بخشی آموزش مؤلفه‌های تاب‌آوری برکاهش آسیب‌پذیری نسبت به اعتیاد و تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotion Regulation Strategies and Interpersonal Behavior among Substance Abusers
ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سوء مصرف‌کنندگان مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Reduction of Craving, Depression and Anxiety Symptoms among the Opiate Abusers Under MMT
اثر بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر کاهش اشتیاق و بهبود نشانه‌های افسردگی و اضطراب در معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Early Maladaptive Schema’s Domains Between Successful And Non-Successful Opiate Addicts and Non-Clinical Persons
مقایسه حوزه‌های مرتبط با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در معتادان ناموفق و موفق به ترک مواد افیونی و جمعیت غیربالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bowen's Self-Differentiation Training and the Relapse of Substance Abuse Symptoms
آموزش خود متمایزسازی بوئن و عود نشانه‌های سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Imago Relationship Training on Marital Intimacy in Addicts and their Wives
اثربخشی آموزش فنون ایماگوتراپی (تصویرسازی ارتباطی) بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Problem Solving Styles and Thinking Styles among Substance and Non- Substance Abusers
مقایسه شیوه‌های حل مسأله و سبک‌های تفکر در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2009-8)


Autobiographical Memory in Three Groups of Boys Depressed, Depressed with Substance Abuse and Normal
وضعیت حافظه شرح حال در سه گروه از پسران؛ افسرده، افسرده دارای سوء مصرف مواد و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Students' Knowledge, Attitude and Performance about Prevention of Using of Ecstasy
آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در خصوص پیشگیری از مصرف اکستازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bio-Psycho-Spiritual Modeling in Drug Dependents and Compiling of Intervention Program for Promotion of Resiliency Based on Cognitive Narratology and Positive Psychology
الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تاب‌آوری مبتنی بر روایت‌شناسی شناختی و روان‌شناسی مثبت‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Theory of Reason Action for Preventing of Ecstasy Abuse among College Students
کاربرد تئوری عمل منطقی در پیشگیری از سوء مصرف اکستازی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Effectiveness of Olanzapine as a Maintenance Treatment in Opioid Dependents, a Randomized Clinical Trial
کارآزمایی بالینی جهت بررسی تأثیر اولانزاپین در درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy of Impulse Control on Reduction of Impulsiveness, Crave of Usage and Addiction Severity among Crack Users
اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری، ولع مصرف و شدت اعتیاد در معتادان مصرف کننده کراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Transactional Behavior Analytic Group Therapy on the Prevention of Relapse among Detoxified People
اثر بخشی گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر پیشگیری از عود افراد سم‌زدایی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2009-5)


THE COMPARISON OF SEXUAL BEHAVIOR HIGH RISK SEXUAL BEHAVIOUR AND SELF-HARM BEHAVIOUR IN STIMULANTS/NARCOTIC SUBSTANCE ABUSE
مقایسه‌ی رفتارهای جنسی، رفتارهای جنسی پرخطر و رفتارهای آسیب به خود در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر با مواد محرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studing about the structure and contents of four newspapers(Keyhan,Ettelaat,Etemad and Etemad melli) on related to addiction(1385-1386)
بررسی ساختار و محتوای اخبار و مطالب اعتیادمحور روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386- 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction is one of the social problems which has a significant role in the spiritual and physical health of the person, family
بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در بین جوانان معتاد 35 - 18 سال مراکز ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression is one of the most common psychological disorders that comorbids with substance use disorders.
اثر بخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری در کاهش شدت علایم افسردگی و افزایش سلامت عمومی و کیفیت زندگی مددجویان مرکز اجتماع درمان مدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of assertive skills training on attitude towards substance abuse in Tehran and Allame Tabatabayee university students
تاثیر برنامه آموزشی "ارتقاء مهارتهای قاطعیت" در تغییر نگرش دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تهران نسبت به سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ascertainment of individual specifications of addicts admitted to Tehran Treatment Centers
خصوصیات شخصیتی معتادان مرد مراجعه به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Bibliographic Study of Drug Abuse Research during last 30 years in Iran
مطالعه مقاله‌نگاری سی سال مقالات پژوهشی اعتیاد کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE PERSONAL-RELATIONSHIPS PROBLEMS OF WOMEN WHO HAD ADDICTED HUSBAND: A Perspective to Their Rehabilitation
ابعاد مشکلات شخصی-ارتباطی زنان دارای همسر معتاد: چشم اندازی به برنامه توانبخشی همسران مبتلایان به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2009-2)


Sprcial discussion: Future Roles for Tincture of Opium in Medical Intervention for Opioid Dependence Treads and Hopes
جایگاه داروی اپیتینک(شربت تریاک) در درمان وابستگی به مواد افیونی؛ امیدها و نگرانی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of emotional intelligence in addiction to opium and non-addicted men
مقایسه هوش هیجانی در مردان معتاد به مواد افیونی و غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Harm reduction measures in prison (Methadone treatment) and its effects on quality of life promotion
اقدامات کاهش زیان(متادون درمانی )در زندان و اثر آن بر بهبود کیفیت زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of group therapy based on change stages in prevention relapse among substance abusers in kerman
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری از عود در معتادان به موادمخدرمرد شهرکرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and resilience in students at university of social welfare science and rehabilitation
رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of cognitive – behavior training effectiveness on decreasing depresive symptoms in community therapy center resident addicts
بررسی تاثیر آموزش شناختی- رفتاری بر کاهش میزان افسردگی معتادین مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار (T.C) تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of life skill training on attitude towards substance abuse in sirjan city high school students
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey about effective factors on violence of addicted men against pregnant women
بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد علیه زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2008-11)


بحث ویژه : تبیین مفاهیم و موانع توسعه از دیدگاه‌های مختلف
بحث ویژه : تبیین مفاهیم و موانع توسعه از دیدگاه‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Relapse Prevention: An Overview of Marlatts Cognitive- Behavioral Model
پیشگیری از عود مروری بر مدل رفتاری- شناختی مارلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative study relationship between coping strategies and
بررسی مقایسه ای رابطه بین راهبردهای مقابله ای و نگرش نسبت به مصرف مواد در معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of dysfunctional attitudes in substance abusers and control group and its psychological outcome
مقایسه نگرش های نا کارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روانشناختی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Identity Status and addiction among women of Tehran province
رابطه پایگاه هویت و اعتیاد در زنان استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the personality profile of drug addicts by utilizing two models of Cloninger and Eysneck
بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان به مواد مخدر با استفاده از دو نظام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness-Based Relapse Prevention in opioid Dependence Treatment &Mental Health
اثربخشی پیشگیری ازعود بر پایه ذهن آگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Training in Communicative Skills Training with A Cognitive – Behaviorist Approach on Spouses ’Marital Adjustment and the Prevention of Addicts from Relapsing in Male Addicts in Isfahan
اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2004-5)


بحث ویژه: پیشگیری ازسوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان ( راهنمای متکی بر پژوهش)
بحث ویژه: پیشگیری ازسوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان ( راهنمای متکی بر پژوهش)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Pilot studying about the role of anti-drug addiction documentary movies and caricature in changing the views of Tehran’s 7th disrict high school male/female students toward drug addiction as well as comparing them
بررسی آزمایشی نقش فیلم مستند و کاریکاتور با محتوای ضد اعتیاد در تغییر نگرش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه 7 تهران نسبت به اعتیاد و مقایسه آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multidimensional Therapy (Bio, Psycho, Social) of Heroin Abusers
درمان چندوجهی ( زیستی ـ روانی ـ اجتماعی ) سوء مصرف کنندگان هروئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensation seeking in opium abusers compared to normal people
مقایسه میزان تحریک جویی افراد سوء مصرف کننده تریاک با افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of self-esteem and attribution styles among two groups of addicted and non-addicted adolescents
مقایسه میزان عزت نفس و سبکهای اسنادی در دو گروه از نوجوانان غیر معتاد و معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the relationship between the styles of attachment, drug addiction and psychological profile of addicts in comparison with non-addicts (in self-introduced centers of Bushehr Province)
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد (در مراکز خود معرف استان بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the factors in dependency to substances changing the mood and behavior and effective methods in drug addiction counseling
بررسی علل اعتیاد به مواد تغییردهنده خلق و رفتار و روش‌های مؤثر و کارآمد مشاوره اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2004-2)


Does Cigarette Smoking Affect Drug Abuse Treatment?
آیا سیگار در درمان اعتیاد اثر سوء دارد؟1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation of Social Contradiction Theory with Arrestees’ Use of Cocaine and Opiates
رابطه نظریه تعارض اجتماعی، مصرف کوکائین و مواد مخدر در بازداشت شدگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug-Related Identity Change
تغییر هویت ناشی از دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Effects of Socio- Economics Factors on Addiction: Peerbanan Camp ‘s Addicts as a Case Study
بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اعتیاد: مطالعه موردی معتادان اردوگاه پیربنانِ شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociology of Drug Consumption
جامعه‌شناسی مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology of Drug Addiction Sociology
اتیولوژی جامعه شناسی اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Characteristic of Drug Users in Grass-Root Areas of Isfahan
ویژگی‎های جامعه شناختی مصرف کنندگان مواد مخدر در محلات فقیرنشین شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Anomie and Drug Addiction
آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2003-11)


بحث ویژه: جامعه شناسی اقتصاد تبهکارانه (اقتصاد مواد مخدر)
بحث ویژه: جامعه شناسی اقتصاد تبهکارانه (اقتصاد مواد مخدر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic-Social Analysis of Global Illicit Drug Trade
تحلیل اقتصادی- اجتماعی از تجارت مواد مخدر در جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Illicit Drug Trade, Black Money and Society in Western Amazon
تجارت مواد مخدر، اقتصاد سیاه، و جامعه در آمازون غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Walker’s Money Laundering Model in Iranian Drug Economy
ارزیابی مدل پول شوئی واکر در اقتصاد مواد مخدر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Illicit Drug Trade on Stabilizing Macro-economy
اثرات تجارت مواد مخدر بر تثبیت اقتصاد کلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Economic Behaviour of Drug Consumers
بررسی اقتصادی رفتار مصرف کنندگان موادمخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Illicit Drug Market A Glance at Tehran’s Market
بازار مواد مخدر در ایران نگاهی ویژه به بازار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2003-8)


بحث ویژه: اپیدمی HIV/AIDS و اعتیاد تزریقی؛ کاهش آسیب و برنامه‌های سرنگ و سوزن
بحث ویژه: اپیدمی HIV/AIDS و اعتیاد تزریقی؛ کاهش آسیب و برنامه‌های سرنگ و سوزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Life Skills in Attitude Towards Narcotic Drugs and Students’ Self-Esteem
نقش آموزش مهارت های زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Attributional Theory (Learned Helplessness Model) Among Addicted and Non-Addict Youths of the City of Yazd
مقایسه سبک ِاسناد (مدل درماندگی آموخته شده) در جوانان معتاد و غیر معتاد شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification, Epidemiology and Comorbidity of Addiction Disorders
طبقه بندی، همه ‌گیر شناسی و هم ابتلایی اختلالات اعتیاد 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Scientific Validity, Reliability and Normalization of APS, AAS and MAC-R Tests for Spotting Vulnerable Individuals Exposed to Drug Abuse Among the Male High School Students in the City of Tehran
بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجار یابی آزمون های APS، AAS و MAC-R به منظور شناسایی افراد در معرض و مستعد سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Efficiency Level of Separation Centers Dormitories related to the separation center for students with addicted parents that lack competency to take care of their children
بررسی میزان کارایی مراکز جداسازی‌‌‌ (خوابگاه‌های طرح جداسازی دانش آموزان وابسته به والدین معتاد فاقد‌صلاحیت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Drug Abuse in Iran’s Prisons
ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در زندان‌های ایران ( 1381 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2003-5)


گزارش ویژه : آشنایی با مؤسسه بین المللی سوء‌ مصرف مواد (نایدا) (WWW . nih . gov)
گزارش ویژه : آشنایی با مؤسسه بین المللی سوء‌ مصرف مواد (نایدا) (WWW . nih . gov)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction and Women Gender Differences Concerning Drug Abuse and its Treatment
اعتیاد و زنان : تفاوت‌های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociology of Jurisprudential and Social Aspects of Addiction
جامعه شناسی ابعاد فقهی، اجتماعی اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction and Rehabilitation of Addicts
اعتیاد و بازپروری معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normalization of Addiction Potential Scale for Spotting Individuals Exposed to Drug Abuse Among Students of Tehran Universities
هنجاریابی آزمون آمادگی اعتیاد به منظور شناسایی افراد مستعد سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Depression and Tehran High School Students’ Approach Towards Drug Abuse
بررسی رابطه افسردگی با نگرش دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران به سوء مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Comparison Between Personality Traits and Coping Strategies Among Opium Addicts (within the age of 30-36)
بررسی و مقایسه ارتباط بین مؤلفه‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله در معتادان به تریاک 30-36 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2002-10)


The Factors Affecting Drug Abuse Among Addicted Women
عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر ، با اشاره به وضعیت معتادان زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parent’s Addiction and Child Abuse
اعتیـاد والـدین و کودک آزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relapse Prevention: An Introduction to Marlatt’s Cognitive – Behavior Model
پیشگیری از بازگشت : معرفی مدل رفتاری - شناختی مارلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Substance Use Among Male Drug Addicts in Iran
بررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study With Special Emphasis On Applying Motivational Interviewing As a Clinical Approach to Change Addictive Behavior of Drug Abusers in Iran
بررسی زمینه های کاربرد مصاحبه انگیزشی در درمان معتادان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Administration of SCL 90 Scale for Depressive Disorders Among Self – Reffered Treatment – Seeking Drug Abusers in Tehran
افسردگی‌ و اعتیاد:کاربرد مقیاس‌ SCL90درسنجش‌ میزان‌ افسردگی ‌ معتادان خود معرف‌ به‌ مراکز ترک ‌اعتیاد و بازپروری‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles