فصلنامه علمی اعتیادپژوهی- اسامی داوران در سال ۱۴۰۰
اسامی داوران در سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/1 | 
اسامی داوران در سال ۱۴۰۰
دکتر علی محمدزاده استاد روانشناسی، دانشگاه پیام نور
دکتر ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی شیخ الاسلامی دانشیار روان­شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی محمد رضایی دانشیار روان­شناسی، دانشگاه سمنان
دکتر حسین محققی دانشیار روان­شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
دکتر احمد غیاثوند دانشیار جامه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی تقوایی نیا دانشیار روانشناسی، دانشگاه یاسوج
دکتر محمد علی محمدی فر دانشیار روان­شناسی، دانشگاه سمنان
دکتر زهره لطیفی دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور
دکتر رسول افضلی دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
دکتر بابک پورقهرمانی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه
دکتر جعفر حسنی دانشیار روانشناسی، دانشگاه خوارزمی
دکتر اسماعیل سلیمانی دانشیار روانشناسی، دانشگاه ارومیه
دکتر بهزاد شالچی دانشیار روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر غلامرضا دهشیری دانشیار روانشناسی، دانشگاه الزهرا
دکتر عیسی جعفری دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور
دکتر کریم سواری دانشیار روان­شناسی، دانشگاه پیام نور
دکتر سعید بختیار پور استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر منصور رحمدل استادیار حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دکتر قاسم اسلامی نیا استادیار حقوق، دانشگاه زابل
 دکتر عباس عبداللهی استادیار روانشناسی، دانشگاه الزهرا
دکتر سعید ایمانی استادیار روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمید رضا صرامی فروشانی دکترای مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
دکتر علی رضا ماردپور استادیار روانشناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج
دکتر یداله قاسمی پور استادیار روانشناسی، دانشگاه ملایر
دکتر موسی سعادتی استادیار جامعه شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر پرویز پرزور استادیار روانشناسی،  دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر شیرکوه محمدی استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان
دکتر سولماز دبیری استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
دکتر سلیمان حسینی نیک استادیار روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان
دکتر مریم مشایخ استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
دکتر محبوبه طاهر استادیار روانشناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.123.68.fa
برگشت به اصل مطلب