برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه عوامل بالینی، خانوادگی، شخصیتی و تربیتی در مصرف‌کنندگان/عدم مصرف‌کنندگان شیشه (54091 مشاهده)
بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی، تکانشوری، فعال‌سازی ـ بازداری رفتاری و مهارت‌های اجتماعی بر سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان (36518 مشاهده)
اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد (16178 مشاهده)
ارزیابی مدل پول شوئی واکر در اقتصاد مواد مخدر ایران (15285 مشاهده)
مقایسه ‏ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌ زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (14900 مشاهده)
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برکاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت‌کننده سوء‌مصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت (14161 مشاهده)
بررسی زمینه های کاربرد مصاحبه انگیزشی در درمان معتادان ایرانی (14112 مشاهده)
شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‏های علوم پزشکی شهر تهران* (14039 مشاهده)
برآورد اعتبار و روایی‌یابی آزمون غربالگری مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتیادآور در ایران (13581 مشاهده)
اثربخشی درمان فراشناختی بر عقاید وسوسه‌انگیز و باورهای مرتبط با مواد در بیماران وابسته به مواد صنعتی (13416 مشاهده)
اعتیاد و زنان : تفاوت‌های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن (13381 مشاهده)
پیش‌بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین‌فردی* (13036 مشاهده)
بررسی علل اعتیاد به مواد تغییردهنده خلق و رفتار و روش‌های مؤثر و کارآمد مشاوره اعتیاد (13017 مشاهده)
ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در زندان‌های ایران ( 1381 ) (12911 مشاهده)
اعتیـاد والـدین و کودک آزاری (12910 مشاهده)
اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (12827 مشاهده)
رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان (12503 مشاهده)
اثربخشی جلسات گروهی مصاحبه انگیزشی برارتقاء عزت نفس و خودکارآمدی زنان معتاد (12489 مشاهده)
اقدامات کاهش زیان(متادون درمانی )در زندان و اثر آن بر بهبود کیفیت زندگی (12355 مشاهده)
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی‌رفتاری برکاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (12212 مشاهده)
بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجار یابی آزمون های APS، AAS و MAC-R به منظور شناسایی افراد در معرض و مستعد سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران (12209 مشاهده)
میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش‌آموزان دبیرستانی (12036 مشاهده)
اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان (12008 مشاهده)
بررسی و مقایسه ارتباط بین مؤلفه‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله در معتادان به تریاک 30-36 ساله (11997 مشاهده)
هنجاریابی آزمون آمادگی اعتیاد به منظور شناسایی افراد مستعد سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران (11996 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در بین جوانان معتاد 35 - 18 سال مراکز ترک اعتیاد (15344 دریافت)
ساخت و اعتباریابی مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (11021 دریافت)
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر (10095 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش نسبت به مواد مخدر در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد (10052 دریافت)
رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد (8217 دریافت)
طول مدت مصرف متامفتامین (شیشه) و اختلالات توجه پایدار در سوءمصرف‌کنندگان متامفتامین (7604 دریافت)
بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع‌شناسی اعتیاد در ایران (7583 دریافت)
بحث ویژه : تبیین مفاهیم و موانع توسعه از دیدگاه‌های مختلف (7474 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری از عود در معتادان به موادمخدرمرد شهرکرمان (6920 دریافت)
مقایسه نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در دوگروه کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد (6392 دریافت)
پیش‌بینی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی وابستگان مواد محرک (6166 دریافت)
مؤلفه های پیشگیری از اعتیاد در محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم از دیدگاه دبیران (5940 دریافت)
بررسی دو دهه تحقیقات شیوع‌شناسی‌ مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران (5843 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در افزایش عزت نفس و جرات‌ورزی دختران دارای والد معتاد (5772 دریافت)
مقایسه سبک‌های دفاعی و ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی (5239 دریافت)
آموزش خود متمایزسازی بوئن و عود نشانه‌های سوء مصرف مواد (5226 دریافت)
فراتحلیل مقایسه عوامل فردی و محیطی موثر بر بازگشت مجدد به اعتیاد بعد از ترک مواد مخدر (ایران: 1391 - 1383) (5195 دریافت)
مقایسه ‏ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌ زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (5033 دریافت)
اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی (4951 دریافت)
نقش پیش‌بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان (4788 دریافت)
رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (4678 دریافت)
اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (4558 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر (4396 دریافت)
رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان (4384 دریافت)
مقایسه و رابطه بین استرس با ولع‌ مصرف در وابستگان به مواد افیونی و صنعتی (4071 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 14879 بازدید)
درباره نشریه ( 14165 بازدید)
هیأت تحریریه ( 8254 بازدید)
اطلاعیه ( 6946 بازدید)
اهداف فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیادپژوهی ( 6818 بازدید)
اطلاعات تماس ( 4929 بازدید)
مقررات حق چاپ ( 4125 بازدید)
سخن اول فصلنامه شماره 40 ( 3758 بازدید)
خوش آمدید ( 1629 بازدید)
سخن اول دوره 12، شماره 46، تابستان 1397 ( 1256 بازدید)
اطلاعیه ( 926 بازدید)
سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶ ( 775 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 76 ارسال)
درباره نشریه ( 72 ارسال)
هیأت تحریریه ( 71 ارسال)
خوش آمدید ( 60 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 986 چاپ)
خوش آمدید ( 846 چاپ)
درباره نشریه ( 835 چاپ)
اطلاعیه ( 815 چاپ)
هیأت تحریریه ( 773 چاپ)
اهداف فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیادپژوهی ( 571 چاپ)
اطلاعیه ( 473 چاپ)
مقررات حق چاپ ( 355 چاپ)
سخن اول فصلنامه شماره 40 ( 246 چاپ)
اطلاعات تماس ( 244 چاپ)
سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶ ( 216 چاپ)
سخن اول ( 215 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | research on addiction

Designed & Developed by : Yektaweb