فصلنامه علمی اعتیادپژوهی- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه 

بدین وسیله از تمامی نویسندگان، پژوهشگران و متفکران حوزه سوء‏مصرف مواد دعوت می‏ شود تا نظرات، اندیشه‏ ها و دغدغه‏ های خود را در قالب مقاله علمی-ترویجی به سامانه "فصلنامه علمی ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد" ارسال کنند تا پس از بررسی مقدماتی، ارسال به داوری و تایید در فصلنامه چاپ شود. لطفاً، به منظور سهولت در فرآیند داوری تا چاپ مقاله به موارد ذیل توجه کنید:
1- مقالات باید صرفاً در قالب علمی‏ -ترویجی(تحلیلی و توصیفی) و نه علمی‏ پژوهشی ارایه گردند.
 2- رعایت قالب فصلنامه، فرآیند تاییدیه اولیه و ارسال به داوری تا چاپ را سریع‏ تر می ‏سازد.
 3- تقریباً از تمامی موضوعات حوزه‏ های مختلف در مورد سوء‏مصرف مواد استقبال می‏ شود، اما موضوعات اجتماعی‏ شدن مبارزه با مواد مخدر: شناخت و راه کارها، پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و امور بین ‏الملل از اولویت بیشتر برخوردارند.
 4- اطلاعات تکمیلی نحوه آماده سازی مقاله در پایگاه فصلنامه موجود است یا می ‏توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‏ 47361730 تماس حاصل کنید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.43.29.fa
برگشت به اصل مطلب