فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر محمدرضا زرین‌دست، استاد دارو شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 وب سایت: http://mohammadrezazarrindast.hdms.ir
 پست الکترونیکی: zarinmr@ams.ac.ir
دکتر محمدتقی جغتایی، استاد تشریح‌گری دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: http://97903.cv.research.ac.ir
پست الکترونیکی:mt.joghataei@yahoo.com
دکتر علیرضا محسنی‌تبریزی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
 پست الکترونیکی: mohsenit@ut.ac.ir
دکتر مهرداد نوابخش، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد‌ واحد علوم و تحقیقات
وب سایت: http://m8.azad.ac.ir/?siteid=74&pageid=10539&siteid=74
پست الکترونیکی: navabakhsh@srbiau.ac.ir
دکتر پروانه محمدخانی، استاد روان‌شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
وب سایت: http://www.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1141
پست الکترونیکی: p.mohammadkhani@uswr.ac.ir
دکتر مجید رضایی‌راد، دانشیار مدیریت خدمات درمانی دانشگاه علوم انتظامی
دکتر آفرین رحیمی‏ موقر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

وب سایت: http://incas.tums.ac.ir/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=106
پست الکترونیکی: rahimia@tums.ac.ir
دکتر سید‏عباس متولیان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: http://97756.cv.research.ac.ir/Forms/Biography.aspx
پست الکترونیکی: amotevalian@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب