فصلنامه علمی اعتیادپژوهی- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 اعضای هیات تحریریه
دکتر محمدرضا زرین‌دست دکتر محمدتقی جغتایی
استاد علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد تشریح‌گری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 وب سایت  وب سایت
پست الکترونیکی  zarinmrams.ac.ir پست الکترونیکی  mt.joghataeiyahoo.com
دکتر علیرضا محسنی‌تبریزی دکتر مهرداد نوابخش
 استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران  استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد‌ واحد علوم و تحقیقات
وب سایت وب سایت
پست الکترونیکی  mohsenitut.ac.ir پست الکترونیکی navabakhshsrbiau.ac.ir
دکتر پروانه محمدخانی دکتر مجید رضایی‌راد
استاد روان‌شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشیار مدیریت خدمات درمانی دانشگاه علوم انتظامی
وب سایت وب سایت
پست الکترونیکی p.mohammadkhaniuswr.ac.ir پست الکترونیکی yahoo.com۴۱mrezairad
   دکتر آفرین رحیمی‏ موقر   دکتر سید‏عباس متولیان
  استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  وب سایت   وب سایت
  پست الکترونیکی rahimiatums.ac.ir   پست الکترونیکی: amotevalianyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب