فصلنامه علمی اعتیادپژوهی- راهنمای دریافت گزارش همانندجویی
راهنمای دریافت گزارش همانندجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/10 | 

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که ابتدا راهنمای ثبت نام در سایت همانندجو را مطالعه نمایند (برای دریافت راهنمای ثبت نام در سایت همانندجو اینجا را کلیک کنید). سپس در قسمت اطلاعات موسسه، به عنوان پدیدآور مقاله نشریه ثبت نام کنند و در قسمت وابستگی سازمانی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را انتخاب نموده و نام موسسه را مجله اعتیاد پژوهی انتخاب کنند.
برای ارسال فایل مقاله جهت همانندجویی، گزینه مقاله نشریه ادواری (علمی،پژوهشی،ترویجی) را انتخاب و فایل را بارگذاری کنند.
برای اطلاعات مختص به سردبیر، ایمیل
mmanaeigmail.com و شناسه را کد UKv۸kv وارد کنید. درصد قابل قبول برای همانند جویی کمتر از  ۲۰ درصد است. پس از اخذ گزارش همانندجویی، نتیجه گزارش همانندجویی را در هنگام ارسال مقاله در سایت مجله پیوست نمایند( دقت شود هیچ فایل دیگری به جز نتیجه گزارش همانندجویی پیوست نشود). ارسال گزارش نتیجه همانندجویی الزامی است.نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.118.59.fa
برگشت به اصل مطلب